Plan

Schema I - PBT- en zPzB-beoordelingscriteria

Criteria voor de identificatie van persistente, bioaccumulerende en toxische (PBT) en zeer persistente en zeer bioaccumulerende (zPzB) stoffen

1.1. PBT-stoffen

Een stof die voldoet aan de persistentie-, bioaccumulatie- en toxiciteitscriteria van de punten 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3, wordt als een PBT-stof beschouwd.

1.1.1. volharding

Een stof voldoet aan het persistentiecriterium in een van de volgende situaties:
a) de halfwaardetijd in zeewater is langer dan 60 dagen; of
b) de halfwaardetijd in zoet of estuarien water is langer dan 40 dagen; of
(c) de halfwaardetijd in zeesediment is langer dan 180 dagen; of
(d) de halfwaardetijd in zoet of estuarien watersediment is langer dan 120 dagen; of
e) de halfwaardetijd in de bodem is langer dan 120 dagen.

1.1.2. Bioaccumulatie

Een stof voldoet aan het bioaccumulatiecriterium wanneer de bioconcentratiefactor bij aquatische soorten hoger is dan 2000.

1.1.3. Toxiciteit

Een stof voldoet aan het toxiciteitscriterium in een van de volgende situaties:
a) de langetermijnconcentratie zonder waargenomen effecten (NOEC) of EC10 voor zee- of zoetwaterorganismen is minder dan 0.01 mg / l; of
b) de stof voldoet aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend (categorie 1A of 1B), mutageen in geslachtscellen (categorie 1A of 1B) of giftig voor de voortplanting (categorie 1A, 1B of 2); of
c) er zijn andere aanwijzingen voor chronische toxiciteit, zoals geïdentificeerd door de stof die voldoet aan de indelingscriteria: specifieke doelorgaantoxiciteit na herhaalde blootstelling (STOT RE categorie 1 of 2).

1.2. zPzB-stoffen

Een stof die voldoet aan de persistentie- en bioaccumulatiecriteria van de punten 1.2.1 en 1.2.2, wordt beschouwd als een zPzB-stof

1.2.1. volharding

Een stof voldoet aan het very persistent'-criterium in een van de volgende situaties:
a) de halfwaardetijd in marien, zoet of estuarien water is langer dan 60 dagen; of
(b) de halfwaardetijd in marien, zoet of estuarien sediment is langer dan 180 dagen; of
(c) de halfwaardetijd in de bodem is langer dan 180 dagen.

1.2.2. Bioaccumulatie

Een stof voldoet aan het criterium 'zeer bioaccumulerend' wanneer de bioconcentratiefactor bij aquatische soorten hoger is dan 5000.

Schema II - Lijst met prioritaire stoffen die geregistreerd moeten worden

Sorry. Nee.

Chemische naam

CAS nr.

Gevarencategorie

1

Diarseentrioxide

1327-53-3

Carcinogeen 

2

Diarseenpentaoxide

1303-28-2

Carcinogeen 

3

Loodchromaat

7758-97-6

Carcinogeen 

4

Loodsulfochromaat geel

1344-37-2

Carcinogeen 

5

Loodchromaatmolybdaatsulfaat rood

12656-85-8

Carcinogeen 

6

Chroomzuur

7738-94-5

Carcinogeen 

7

Dichromic zuur

13530-68-2

Carcinogeen 

8

Natriumdichromaat

10588-01-9

Carcinogeen 

9

Kaliumdichromaat

7778-50-9

Carcinogeen 

10

Ammoniumdichromaat

7789-09-5

Carcinogeen 

11

Kaliumchromaat

7789-00-6

Carcinogeen 

12

Natriumchromaat

7775-11-3

Carcinogeen 

13

Formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline

25214-70-4

Carcinogeen 

14

1,2-dichloorethaan (EDC)

107-06-2

Carcinogeen 

15

Dichromium tris (chromaat)

24613-89-6

Carcinogeen 

16

Strontiumchromaat

7789-06-2

Carcinogeen 

17

Kaliumhydroxyoctaoxodizinkaatdichromaat

11103-86-9

Carcinogeen 

18

Pentazinkchromaat-octahydroxide

49663-84-5

Carcinogeen 

19

1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, rijk aan C7

71888-89-6

Giftig voor de voortplanting 

20

1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11-vertakte en lineaire alkylesters

68515-42-4

Giftig voor de voortplanting 

21

1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en lineair

84777-06-0

Giftig voor de voortplanting 

22

Antraceen olie

90640-80-5

Carcinogeen 

23

Pek, koolteer, hoge temperatuur.

65996-93-2

Carcinogeen 

 

24

20- (4-nonylfenoxy) -3,6,9,12,15,18 hexaoxaicosan-1-ol

27942-27-4

Hormoonverstorende eigenschappen 

 

25

4-nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd

127087-87-

0

Hormoonverstorende eigenschappen 

 

26

26- (nonylfenoxy) -3,6,9,12,15,18,21,24octaoxahexacosan-1-ol

26571-11-9

Hormoonverstorende eigenschappen 

27

Diisohexylftalaat

71850-09-4

-

 

28

2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2morpholinopropan-1-one

71868-10-5

-

29

2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morfolinobutyrofenon

119313-12-

1

-

30

Fenol, 4-nonyl-, fosfiet (3: 1)

3050-88-2

-

31

Tris (nonylfenyl) fosfiet

26523-78-4

-

32

4-tert-butylfenol

98-54-4

-

33

2-methoxyethylacetaat

110-49-6

-

34

2,3,3,3-tetrafluor-2-

(heptafluoropropoxy) propionylfluoride

2062-98-8

-

35

Ammonium 2,3,3,3-tetrafluor-2-

(heptafluoropropoxy) propanoaat

62037-80-3

-

36

Kalium 2,3,3,3-tetrafluor-2-

(heptafluoropropoxy) propionaat

67118-55-2

-

37

2,3,3,3-tetrafluor-2-

(heptafluoropropoxy) propionzuur

13252-13-6

-

38

Pyreen

129-00-0

-

39

Fenantreen

85-01-8

-

40

fluorantheen

206-44-0

-

41

Benzo [k] fluorantheen

207-08-9

-

42

2,2-bis (4'-hydroxyfenyl) -4-methylpentaan

6807-17-6

-

43

1,7,7-trimethyl-3-

(fenylmethyleen) bicyclo [2.2.1] heptan-2-on

15087-24-8

-

44

Terfenyl, gehydrogeneerd

61788-32-7

-

45

Octamethylcyclotetrasiloxaan

556-67-2

-

46

Lead

7439-92-1

-

47

Ethyleendiamine

107-15-3

-

48

Dodecamethylcyclohexasiloxaan

540-97-6

-

49

Dinatriumoctaboraat

12008-41-2

-

50

Dicyclohexylftalaat

84-61-7

-

51

Decamethylcyclopentasiloxaan

541-02-6

-

52

Benzo [ghi] peryleen

191-24-2

-

53

Benzeen-1,2,4-tricarbonzuur 1,2-anhydride

552-30-7

-

54

Formaldehyde, reactieproducten met vertakte en lineaire heptylfenol, koolstofdisulfide en hydrazine

93925-00-9

-

55

chryseen

218-01-9

-

56

Cadmiumnitraat

10325-94-7

-

57

Cadmiumhydroxide

21041-95-2

-

58

Cadmiumcarbonaat

513-78-0

-

59

Benz [a] antraceen

56-55-3

-

 

60

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18 dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10] octadeca-7,15-dieen

13560-89-9

-

61

Perfluorhexaan-1-sulfonzuur

355-46-4

-

62

Tridecafluorhexaansulfonzuur, verbinding met 2,2′-iminodiethanol (1: 1)

70225-16-0

-

63

Ammoniumperfluorhexaan-1-sulfonaat

68259-08-5

-

64

Kaliumperfluorhexaan-1-sulfonaat

3871-99-6

-

65

p- (1,1-dimethylpropyl) fenol

80-46-6

-

66

Nonadecafluorodecaanzuur

335-76-2

-

67

Decaanzuur, nonadecafluor-, natriumzout

3830-45-3

-

68

Ammonium nonadecafluorodecanoaat

3108-42-7

-

69

Fenol, heptylderivaten.

72624-02-3

-

70

4-heptylfenol

1987-50-4

-

71

4,4'-isopropylideendifenol

80-05-7

-

72

Benzo [def] chrysene (Benzo [a] pyreen)

50-32-8

-

73

Perfluorononan-1-zuur

375-95-1

-

74

Natriumzouten van perfluorononaan-1-zuur

-, 21049-39-

8

-

75

Ammoniumzouten van perfluorononaan-1-zuur

-, 4149-60-4

-

76

Nitrobenzeen

98-95-3

-

77

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(secbutyl)phenol (UV-350)

36437-37-3

-

78

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2yl)phenol (UV-327)

3864-99-1

-

79

1,3-propaansulton

1120-71-4

-

80

reaction mass of 5-(sec-butyl)-2-(2,4dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3dioxane and 5-(sec-butyl)-2-(4,6dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3dioxane

117933-89-

8

-

81

2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl-

(1-methylpropyl) -1,3-dioxaan

117933-89-

8

-

82

1,2-benzeendicarbonzuur, gemengde decyl- en hexyl- en octyldiësters

68648-93-1

-

83

1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-10-alkylesters

68515-51-5

-

84

Cadmiumsulfaat

10124-36-4,

31119-53-6

-

85

Cadmiumfluoride

7790-79-6

-

 

86

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-

3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat (DOTE)

15571-58-1

-

87

2-benzotriazool-2-yl-4,6-di-tert-butylfenol (UV-

320)

3846-71-7

-

88

2- (2H-benzotriazool-2-yl) -4,6-ditertpentylfenol

(UV-328)

25973-55-1

-

89

Natriumperoxometaboraat

7632-04-4

-

90

Perboorzuur, natriumzout

11138-47-9

-

91

Natriumperboraat

15120-21-5

-

92

Cadmiumchloride

10108-64-2

-

93

1,2-benzeendicarbonzuur, dihexylester, vertakt en lineair

68515-50-4

-

94

Trixylylfosfaat

25155-23-1

-

95

Lead di (acetaat)

301-04-2

-

96

Imidazolidine-2-thion (2-imidazoline-2-thiol)

96-45-7

-

97

Dinatrium-4-amino-3 - [[4 ′ - [(2,4-diaminofenyl) azo] [1,1′-bifenyl] -4-yl] azo] -5hydroxy-6- (fenylazo) naftaleen-2,7-disulfonaat (Cl Direct zwart 38)

1937-37-7

-

98

Dinatrium 3,3 ′ - [[1,1′-bifenyl] -4,4'diylbis (azo)] bis (4-aminonaftaleen-1-sulfonaat) (CI Direct Red 28)

573-58-0

-

99

Dihexylftalaat

84-75-3

-

100

Cadmiumsulfide

1306-23-6

-

101

Pentadecafluoroctaanzuur (PFOA)

335-67-1

-

102

Dipentylftalaat (DPP)

131-18-0

-

103

Cadmiumoxide

1306-19-0

-

104

Cadmium

7440-43-9

-

105

Ammoniumpentadecafluoroctanoaat (APFO)

3825-26-1

-

106

2-[2-[2-[2-(4-

nonylfenoxy) ethoxy] ethoxy] ethoxy] ethanol

7311-27-5

-

107

20- (4-nonylfenoxy) -3,6,9,12,15,18 hexaoxaicosan-1-ol

27942-27-4

-

108

4-nonylfenol, geëthoxyleerd

26027-38-3

-

109

Nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd

68412-54-4

-

110

Nonylfenol, geëthoxyleerd

9016-45-9

-

111

2- [2- (4-nonylfenoxy) ethoxy] ethanol

20427-84-3

-

112

26- (4-nonylfenoxy) -3,6,9,12,15,18,21,24-

Octaoxahexacosan-1-ol

14409-72-4

-

 

113

26- (nonylfenoxy) -3,6,9,12,15,18,21,24octaoxahexacosan-1-ol

26571-11-9

-

114

4-nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd

127087-87-

0

-

115

2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3yl)phenoxy]ethoxy}ethanol

1119449-

38-5

-

116

Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), a- (nonylfenyl) -whydroxy- (CAS 9016-45-9)

9016-45-9

-

117

Isononylfenol, geëthoxyleerd

37205-87-1

-

118

2- [4- (3,6-dimethylheptan-3-yl) fenoxy] ethanol

1119449-

37-4

-

119

Trilead dioxide fosfonaat

12141-20-7

-

120

Trilead bis (carbonaat) dihydroxide

1319-46-6

-

121

Tricosafluorododecaanzuur

307-55-1

-

122

Tetralead-trioxide sulfaat

12202-17-4

-

123

Tetraethyllood

78-00-2

-

124

Zwavelig zuur, loodzout, tweebasisch

62229-08-7

-

125

Kiezelzuur, loodzout

11120-22-2

-

126

Kiezelzuur (H2Si2O5), bariumzout (1: 1), loodgedoteerd

68784-75-8

-

127

Pyrochlore, antimoon lood geel

8012-00-8

-

128

Pentalead tetraoxide sulfaat

12065-90-6

-

129

Pentacosafluorotridecaanzuur

72629-94-8

-

130

Oranje lood (loodtetroxide)

1314-41-6

-

131

o-toluïdine

95-53-4

-

132

o-aminoazotolueen

97-56-3

-

133

N-methylaceetamide

79-16-3

-

134

N, N-dimethylformamide

68-12-2

-

135

Methyloxiraan (propyleenoxide)

75-56-9

-

136

Methoxyazijnzuur

625-45-6

-

137

Lood-titanium-zirkoniumoxide

12626-81-2

-

138

Lood titaniumtrioxide

12060-00-3

-

139

Loodoxidesulfaat

12036-76-9

-

140

Loodmonoxide (loodoxide)

1317-36-8

-

141

Lood dinitraat

10099-74-8

-

142

Loodcyanamidaat

20837-86-9

-

143

Loodbis (tetrafluorboraat)

13814-96-5

-

144

Hexahydro-1-methylftaalzuuranhydride

48122-14-1

-

145

Hexahydromethylftaalzuuranhydride

25550-51-0

-

146

Hexahydro-4-methylftaalzuuranhydride

19438-60-9

-

147

Hexahydro-3-methylftaalzuuranhydride

57110-29-9

-

148

Heptacosafluorotetradecaanzuur

376-06-7

-

 

149

Henicosafluoroundecaanzuur

2058-94-8

-

150

Furaan

110-00-9

-

151

Vetzuren, C16-18, loodzouten

91031-62-8

-

152

Dioxobis (stearato) loopvlak

12578-12-0

-

153

Dinoseb (6-sec-butyl-2,4-dinitrofenol)

88-85-7

-

154

Dimethylsulfaat

77-78-1

-

155

Diisopentylftalaat

605-50-5

-

156

Diethylsulfaat

64-67-5

-

157

Dibutyltindichloride (DBTC)

683-18-1

-

158

Diazene-1,2-dicarboxamide (C, C'azodi (formamide)) (ADCA)

123-77-3

-

159

cis-cyclohexaan-1,2-dicarbonzuuranhydride

13149-00-3

-

160

Cyclohexaan-1,2-dicarbonzuuranhydride

85-42-7

-

161

trans-cyclohexaan-1,2-dicarbonzuuranhydride

14166-21-3

-

162

Bis (pentabroomfenyl) ether (decabroomdifenylether) (DecaBDE)

1163-19-5

-

163

Bifenyl-4-ylamine

92-67-1

-

164

Azijnzuur, loodzout, basisch

51404-69-4

-

165

[Phthalato (2 -)] dioxotrilead

69011-06-9

-

166

6-methoxy-m-toluïdine (p-cresidine)

120-71-8

-

167

4- (1-ethyl-1-methylhexyl) fenol

52427-13-1

-

168

p- (1-methyloctyl) fenol

17404-66-9

-

169

p- (1,1-dimethylheptyl) fenol

30784-30-6

-

170

4- (3,6-dimethyl-3-heptyl) fenol

142731-63-

3

-

171

Fenol, 4-nonyl-, vertakt

84852-15-3

-

172

p-nonylfenol

104-40-5

-

173

p-isononylfenol

26543-97-5

-

174

4- (3,5-dimethyl-3-heptyl) fenol

186825-36-

5

-

175

Nonylfenol

25154-52-3

-

176

4- (3-ethylheptan-2-yl) fenol

186825-39-

8

-

177

Fenol, nonyl-, vertakt

90481-04-2

-

178

Isononylfenol

11066-49-2

-

179

4- (2,6-dimethyl-2-heptyl) fenol

521947-27-

3

-

180

4-methyl-m-fenyleendiamine (tolueen-2,4-diamine)

95-80-7

-

181

4-aminoazobenzeen

60-09-3

-

 

182

20- [4- (1,1,3,3-tetramethylbutyl) fenoxy] -

3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol

2497-59-8

-

183

4-tert-octylfenolmonoethoxylaat

2315-67-5

-

184

2-{2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2yl)phenoxy]ethoxy}ethanol

2315-61-9

-

185

2- [4- (2,4,4-trimethylpentan-2-yl) fenoxy] ethanol

9002-93-1

-

186

4,4'-oxydianiline

101-80-4

-

187

4,4'-methyleendi-o-toluidine

838-88-0

-

188

3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3oxazolidine

143860-04-

2

-

189

1-broompropaan (n-propylbromide)

106-94-5

-

190

1,2-diethoxyethaan

629-14-1

-

191

1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en lineair

84777-06-0

-

192

a, a-Bis [4- (dimethylamino) fenyl] -4

(fenylamino) naftaleen-1-methanol (Cl

Oplosmiddelblauw 4)

6786-83-0

-

193

N, N, N ', N'-tetramethyl-4,4'-methyleendianiline

(Michler's basis)

101-61-1

-

194

Lood (II) bis (methaansulfonaat)

17570-76-2

-

195

Formamide

75-12-7

-

196

Diboortrioxide

1303-86-2

-

197

[4 - [[4-anilino-1-naftyl] [4-

(dimethylamino) fenyl] methyleen] cyclohexa-2,5dien-1-ylideen] dimethylammoniumchloride (CI

Basic Blauw 26)

2580-56-5

-

198

[4- [4,4′-bis (dimethylamino) benzhydrylideen] cyclohexa-2,5-dien-1ylideen] dimethylammoniumchloride (Cl basisch

Paars 3)

548-62-9

-

199

4,4′-bis (dimethylamino) benzofenon (Michler's keton)

90-94-8

-

200

4,4′-bis (dimethylamino) -4 ”- (methylamino) tritylalcohol

561-41-1

-

201

1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (β-TGIC)

59653-74-6

-

202

1,3,5-Tris (oxiran-2-ylmethyl) -1,3,5-triazinaan-

2,4,6-trion (TGIC)

2451-62-9

-

203

1,2-bis (2-methoxyethoxy) ethaan (TEGDME; triglyme)

112-49-2

-

 

204

1-dimethoxyethaan; ethyleenglycol dimethylether (EGDME)

110-71-4

-

205

Trilead-diarsenaat

3687-31-8

-

206

Kaliumhydroxyoctaoxodizinkaatdichromaat

11103-86-9

-

207

Fenolftaleïne

77-09-8

-

208

Pentazinkchromaat-octahydroxide

49663-84-5

-

209

N, N-dimethylaceetamide

127-19-5

-

210

Lead styfnate

15245-44-0

-

211

Lood dipicraat

6477-64-1

-

212

Looddiazide, loodazide

13424-46-9

-

213

Formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline

25214-70-4

-

214

Dichromium tris (chromaat)

24613-89-6

-

215

Calciumarsenaat

7778-44-1

-

216

Bis (2-methoxyethyl) ftalaat

117-82-8

-

217

Bis (2-methoxyethyl) ether

111-96-6

-

218

Arseenzuur

7778-39-4

-

219

4- (1,1,3,3-tetramethylbutyl) fenol

140-66-9

-

220

2-methoxyaniline, o-anisidine

90-04-0

-

221

2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline

101-14-4

-

222

1,2-dichloorethaan

107-06-2

-

223

Strontiumchromaat

7789-06-2

-

224

hydrazine

302-01-2, 

7803-57-8

-

225

2-ethoxyethylacetaat

111-15-9

-

226

1-methyl-2-pyrrolidon (NMP)

872-50-4

-

227

1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11-vertakte en lineaire alkylesters

68515-42-4

-

228

1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, rijk aan C7

71888-89-6

-

229

1,2,3-trichloorpropaan

96-18-4

-

230

Kobalt (II) sulfaat

10124-43-3

-

231

Kobalt (II) dinitraat

10141-05-6

-

232

Kobalt (II) diacetaat

71-48-7

-

233

Kobalt (II) carbonaat

513-79-1

-

234

Chroomtrioxide

1333-82-0

-

235

Dichromic zuur

13530-68-2

-

236

Chroomzuur

7738-94-5

-

237

2-methoxyethanol

109-86-4

-

238

2-ethoxyethanol

110-80-5

-

239

trichloorethyleen

79-01-6

-

 

240

Tetraborium dinatriumheptaoxide, hydrateren

12267-73-1

-

241

Natriumchromaat

7775-11-3

-

242

Kaliumdichromaat

7778-50-9

-

243

Kaliumchromaat

7789-00-6

-

244

Dinatriumtetraboraat, watervrij

12179-04-3,

1303-96-4,

1330-43-4

-

245

Boorzuur, ruw natuurlijk

11113-50-1

-

246

Boorzuur

10043-35-3

-

247

Ammoniumdichromaat

7789-09-5

-

248

acrylamide

79-06-1

-

249

Tris (2-chloorethyl) fosfaat

115-96-8

-

250

Pek, koolteer, hoge temperatuur.

65996-93-2

-

251

Loodsulfochromaat geel (CI Pigment Yellow

34)

1344-37-2

-

252

Loodchromaat molybdaat sulfaat rood (Cl

Pigment Rood 104)

12656-85-8

-

253

Loodchromaat

7758-97-6

-

254

Diisobutylftalaat

84-69-5

-

255

Antraceenolie, antraceenarm

90640-82-7

-

256

Antraceenolie, antraceenpasta, distn. lichten

91995-17-4

-

257

Antraceenolie, antraceenpasta, antraceenfractie

91995-15-2

-

258

Antraceenolie, antraceenpasta

90640-81-6

-

259

Antraceen olie

90640-80-5

-

260

2,4-dinitrotolueen

121-14-2

-

261

Triethylarsenaat

15606-95-8

-

262

Natriumdichromaat

10588-01-9,

7789-12-0

-

263

Lood waterstofarsenaat

7784-40-9

-

264

1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan

3194-55-6

-

265

gamma-hexabromocyclododecaan

134237-52-

8

-

266

Hexabromocyclododecaan

25637-99-4

-

267

alfa-hexabromocyclododecaan

134237-50-

6

-

268

beta-hexabromocyclododecaan

134237-51-

7

-

269

Dibutylftalaat (DBP)

84-74-2

-

270

Diarseentrioxide

1327-53-3

-

271

Diarseenpentaoxide

1303-28-2

-

272

Kobaltdichloride

7646-79-9

-

 

273

Bis (tributyltin) oxide (TBTO)

56-35-9

-

274

Bis (2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP)

117-81-7

-

275

Benzylbutylftalaat (BBP)

85-68-7

-

276

Antraceen

120-12-7

-

277

Alkanen, C10-13, chloor (gechloreerde korte keten

Paraffines)

85535-84-8

-

278

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xyleen (Musk xyleen)

81-15-2

-

279

4,4'- Diaminodifenylmethaan (MDA)

101-77-9

-

280

1,1,1,2-tetrachloorethaan

630-20-6

-

281

1,1,2,2-tetrachloorethaan

79-34-5

-

282

1,1,2-trichloorethaan

79-00-5

-

283

1,1-dichlooretheen

75-35-4

-

284

1,4-dichloorbenzeen

106-46-7

-

285

1-methyl-2-pyrrolidon

872-50-4

-

286

2- (2-butoxyethoxy) ethanol (DEGBE)

112-34-5

-

287

2- (2-methoxyethoxy) ethanol (DEGME)

111-77-3

-

288

2-naftylamine

91-59-8

-

289

2-naftylammoniumchloride

612-52-2

-

290

2-naftylammoniumacetaat

553-00-4

-

291

4,4'-isopropylideendifenol

80-05-7

-

292

4-Aminobifenylxenylamine

92-67-1

-

293

4-Nitrobifenyl

92-93-3

-

294

acrylamide

79-06-1

-

295

Ammoniumnitraat (AN)

6484-52-2

-

296

Trinatriumarsenide

12044-25-6

-

297

Praseodymiumarsenide

12044-28-9

-

298

Trimagnesiumdiarsenide

12044-49-4

-

299

Diarseentritelluride

12044-54-1

-

300

Zink-diarsenide

12044-55-2

-

301

Nikkel diarsenide

12068-61-0

-

302

Dichromiumarsenide

12254-85-2

-

303

Erbium-arsenide

12254-88-5

-

304

Lanthaan-arsenide

12255-04-8

-

305

Niobiumarsenide

12255-08-2

-

306

Neodymiumarsenide

12255-09-3

-

307

Triantimoonarsenide

12255-36-6

-

308

Samariumarsenide

12255-39-9

-

309

Yttrium-arsenide

12255-48-0

-

310

Tribariumdiarsenide

12255-50-4

-

311

Tricalciumdiarsenide

12255-53-7

-

312

Germaniumarsenide

12271-72-6

-

 

313

Trisilver-arsenide

12417-99-1

-

314

Arseensulfide

12612-21-4

-

315

Ammoniumdihydrogenarsenaat

13462-93-6

-

316

Kaliumarseniet

13464-35-2

-

317

Trinatriumarseniet

13464-37-4

-

318

Trinatriumarsenaat

13464-38-5

-

319

Zinkarsenaat

13464-44-3

-

320

Tristrontium diarsenaat

13464-68-1

-

321

Tribarium-diarsenaat

13477-04-8

-

322

Trinickel bis (arsenaat)

13477-70-8

-

323

Trilithiumarsenaat

13478-14-3

-

324

Trisilver arsenaat

13510-44-6

-

325

Natriummetaarsenaat

15120-17-9

-

326

Triethylarseniet

3141-12-6

-

327

Trilead-diarsenaat

3687-31-8

-

328

Dinatrium-4 - [(o-arsonofenyl) azo] -3hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat

3688-92-4

-

329

Difenyldiarsenic zuur

4519-32-8

-

330

Dimethylarsinezuur

75-60-5

-

331

Roxarsone

121-19-7

-

332

Natriumdimethylarsinaat

124-65-2

-

333

6,6′-dihydroxy-3,3′-diarseen-1,2-diyldianiliniumdichloride

139-93-5

-

334

Oxofenarsine

306-12-7

-

335

Koperdiarseniet

16509-22-1

-

336

Kaliumhexafluorarsenaat

17029-22-0

-

337

Waterstofhexafluorarsenaat

17068-85-8

-

338

N- (p-arsenosofenyl) -1,3,5-triazine-2,4,6-triamine

21840-08-4

-

339

Aluminiumarsenide

22831-42-1

-

340

Triammoniumarsenaat

24719-13-9

-

341

Tricobalt-diarsenaat

24719-19-5

-

342

Kobaltarsenide

27016-73-5

-

343

Nikkelarsenide

27016-75-7

-

344

Tricalciumdiarseniet

27152-57-4

-

345

3-methyl-4- (pyrrolidin-1-yl) benzeendiazoniumhexafluorarsenaat

27569-09-1

-

346

Antimoonarsenaat

28980-47-4

-

347

Arseenzuur, koper (2+) zout

29871-13-4

-

348

Lithiumhexafluorarsenaat

29935-35-1

-

349

Ammoniumkoperarsenaat

32680-29-8

-

350

Europium-arsenide

32775-46-5

-

 

351

Tristrontiumdiarsenide

39297-24-0

-

352

Trifenylsulfoniumhexafluorarsenaat (1-)

57900-42-2

-

353

Zirkoniumarsenide

60909-47-9

-

354

Trimangaan arsenide

61219-26-9

-

355

Dinatrium-3,6-bis [(o-arsonofenyl) azo] -4,5-dihydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat

62337-00-2

-

356

Difenyliodonium hexafluorarsenaat

62613-15-4

-

357

4- (ethylamino) -2-methylbenzeendiazoniumhexafluorarsenaat

63217-32-3

-

358

4- (diethylamino) -2-ethoxybenzeendiazoniumhexafluorarsenaat

63217-33-4

-

359

Antimoon arseenoxide

64475-90-7

-

360

Arseenbromide

64973-06-4

-

361

Kobaltarsenide

65453-05-6

-

362

Tris (pentaan-2,4-dionato-O, O ') siliciumhexafluorarsenaat

67251-38-1

-

363

Slijm en slib, koperraffinage

67712-00-9

-

364

Kiezelzuur (H4SiO4), zinkzout (1: 2), arseen en mangaan gedoteerd

68611-46-1

-

365

Bis (pentaan-2,4-dionato-O, O ') boor (1+) hexafluorarsenaat (1-)

68892-01-3

-

366

Antimoonoxide (Sb2O3), gemengd met arseenoxide (As2O3)

68951-38-2

-

367

Loodlegering, basis, slak

69011-59-2

-

368

Lood, antimoon, schuim

69029-51-2

-

369

Rookgasstof, loodraffinage

69029-67-0

-

370

Dizilverarsenide

70333-07-2

-

371

Thalliumtriarsenide

84057-85-2

-

372

2,6-dimethyl-4- (1-naftyl) pyryliumhexafluorarsenaat

84282-36-0

-

373

2,6-dimethyl-4-fenylpyryliumhexafluorarsenaat

84304-15-4

-

374

4-cyclohexyl-2,6-dimethylpyryliumhexafluorarsenaat

84304-16-5

-

375

Tris [(8α) -6'-methoxycinchonan-9 (R) -ol] arseniet

94138-87-1

-

376

Galliumzinktriarsenide

98106-56-0

-

377

Vanadium (4+) diarsenaat (1: 1)

99035-51-5

-

378

Strychnidin-10-on, arseniet (1: 1)

100258-44-

4

-

379

Slijm en slib, elektrolytische raffinage van koper, gedecoppereerd, rijk aan arseen

100995-81-

1

-

 

380

Arseenzuur (H3AsO4), magnesiumzout, met mangaan gedoteerd

102110-21-

4

-

381

Slijm en slib, koper-lood erts roosteren gaswassing, arseen-contg.

102110-62-

3

-

382

Natriumhexafluorarsenaat (V)

12005-86-6

-

383

Dibasisch natriumarsenaat heptahydraat

10048-95-0

-

384

Natriumcacodylaat-trihydraat

6131-99-3

-

385

Tritylium hexafluorarsenaat

437-15-0

-

386

Neoarsfenamine

457-60-3

-

387

Oxofenarsinehydrochloride

538-03-4

-

388

Tris [(8α, 9R) -6'-methoxycinchonan-9-ol] bis (arsenaat)

549-59-7

-

389

Sulfarfenamine

618-82-6

-

390

Fenylarsine-oxide

637-03-6

-

391

Galliumarsenide

1303-00-0

-

392

Indiumarsenide

1303-11-3

-

393

Diarseenpentaoxide

1303-28-2

-

394

Arseensulfide

1303-33-9

-

395

Diarseentriselenide

1303-36-2

-

396

Diarseentrioxide

1327-53-3

-

397

Arseen

7440-38-2

-

398

Arseenzuur, natriumzout

7631-89-2

-

399

Arseenzuur

7778-39-4

-

400

Dinatriumhydrogeenarsenaat

7778-43-0

-

401

Calciumarsenaat

7778-44-1

-

402

Trisilver arseniet

7784-08-9

-

403

Arseentribromide

7784-33-0

-

404

Arseentrichloride

7784-34-1

-

405

Trifluorarsine

7784-35-2

-

406

Pentafluorarsoraan

7784-36-3

-

407

Kwikhydrogenarsenaat

7784-37-4

-

408

Mangaanhydrogeenarsenaat

7784-38-5

-

409

Lood waterstofarsenaat

7784-40-9

-

410

Kaliumdihydrogenarsenaat

7784-41-0

-

411

Diammoniumhydrogeenarsenaat

7784-44-3

-

412

Arseentrijodide

7784-45-4

-

413

Natriumdioxoarsenaat

7784-46-5

-

414

Pentahydroxyarsoraan

7786-36-9

-

415

Rookgasafvoer, arseen-contg.

8028-73-7

-

416

Lood arseniet

10031-13-7

-

417

IJzerarsenaat

10102-49-5

-

418

IJzerbis (arsenaat)

10102-50-8

-

 

419

Arseenzuur, magnesiumzout

10103-50-1

-

420

Arseenzuur, koperzout

10103-61-4

-

421

Arseenzuur, calciumzout

10103-62-5

-

422

Strychnine-arsenaat

10476-82-1

-

423

Trikoper-arsenide

12005-75-3

-

424

Dysprosiumarsenide

12005-81-1

-

425

Di-ijzerarsenide

12005-88-8

-

426

Gadoliniumarsenide

12005-89-9

-

427

Holmiumarsenide

12005-92-4

-

428

Lutetiumarsenide

12005-94-6

-

429

Mangaan-arsenide

12005-95-7

-

430

Terbiumarsenide

12006-08-5

-

431

Thalliumarsenide

12006-09-6

-

432

Thuliumarsenide

12006-10-9

-

433

Ytterbiumarsenide

12006-12-1

-

434

IJzerdiarsenide

12006-21-2

-

435

Trizink diarsenide

12006-40-5

-

436

IJzerarsenide

12044-16-5

-

437

Digalliumarsenidefosfide

12044-20-1

-

438

Trikaliumarsenide

12044-21-2

-

439

Trilithiumarsenide

12044-22-3

-

440

actinolite

77536-66-4

-

441

Tremoliet

77536-68-6

-

442

Crocidoliet

12001-28-4

-

443

Amosiet

12172-73-5

-

444

Chrysotiel

12001-29-5,  132207-32-

0

-

445

Anthofylliet

77536-67-5

-

446

A mixture of: disodium (6-(4-anisidino)-3sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-1naphtholato)(1-(5-chloro-2-oxidophenylazo)-2naphtholato)chromate(1-); trisodium bis(6-(4anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2oxidophenylazo)-1-naphtholato)chromate(1-)

118685-33-

9

-

447

Benzine

71-43-2

-

448

benzidine

92-87-5

-

449

Bis (pentabroomfenyl) ether

1163-19-5

-

450

Cadmiumsuccinaat

141-00-4

-

451

Cadmiumdianthranilaat

7058-55-1

-

452

Cadmium

7440-43-9

-

 

453

Cadmiumbromide

7789-42-6

-

454

Cadmiumfluoride

7790-79-6

-

455

Cadmiumjodide

7790-80-9

-

456

Cadmiumjodaat

7790-81-0

-

457

Cadmium dinitriet

7790-83-2

-

458

Cadmiumwolframaat

7790-85-4

-

459

Cadmiumzinksulfide geel

8048-07-5

-

460

Cadmiumchloride

10108-64-2

-

461

Cadmiumsulfaat

10124-36-4

-

462

Cadmiummyristaat

10196-67-5

-

463

Cadmiumnitraat

10325-94-7

-

464

Cadmiumdioleaat

10468-30-1

-

465

Cadmiumselenidesulfide

11112-63-3

-

466

Cadmium titaantrioxide

12014-14-1

-

467

Tricadmiumdifosfide

12014-28-7

-

468

Antimoon, verbinding met cadmium (2: 3)

12014-29-8

-

469

Cadmiumzirkoniumtrioxide

12139-23-0

-

470

Pentacadmiumchloridetrifosfaat

12185-64-7

-

471

Dicadmium niobaat

12187-14-3

-

472

Dicadmiumselenidesulfide

12214-12-9

-

473

Cadmiumdithantaalhexaoxide

12292-07-8

-

474

Cadmium-zinksulfide

12442-27-2

-

475

Cadmiumselenidesulfide

12626-36-7

-

476

Cadmiumsulfoselenide oranje

12656-57-4

-

477

Tricadmium bis (fosfaat)

13477-17-3

-

478

Cadmiumsilicaat

13477-19-5

-

479

Cadmiumsulfiet

13477-23-1

-

480

Diboron-tricadmiumhexaoxide

13701-66-1

-

481

Dicadmium hexakis (cyaan-C) ferraat (4-)

13755-33-4

-

482

Cadmiumseleniet

13814-59-0

-

483

Cadmiumseleniet

13814-62-5

-

484

Cadmiumdiricinoleaat

13832-25-2

-

485

Cadmiumorthofosfaat

13847-17-1

-

486

Cadmium-molybdeentetroxide

13972-68-4

-

487

Cadmiumdisulfamaat

14017-36-8

-

488

Cadmiumwaterstoffosfaat

14067-62-0

-

489

Cadmiumbis (diethyldithiocarbamaat)

14239-68-0

-

490

Cadmiumchromaat

14312-00-6

-

491

Cadmium dikaliumtetracyanide

14402-75-6

-

492

Cadmiumtetrafluorboraat

14486-19-2

-

493

Bis (dibutyldithiocarbamato-S, S ') cadmium

14566-86-0

-

494

Bis (pentaan-2,4-dionato-O, O ') cadmium

14689-45-3

-

 

495

Tris (ethyleendiamine) cadmiumdihydroxide

14874-24-9

-

496

Cadmiumdiicosanoaat

14923-81-0

-

497

Cadmiumbis (piperidine-1-carbodithioaat)

14949-59-8

-

498

Bis (dimethyldithiocarbamato-S, S ') cadmium

14949-60-1

-

499

Dimethylcadmium

506-82-1

-

500

Cadmiumcarbonaat

513-78-0

-

501

Cadmiumcyanide

542-83-6

-

502

Cadmium di (acetaat)

543-90-8

-

503

Cadmiumoxalaat

814-88-0

-

504

Cadmiumdithiocyanaat

865-38-3

-

505

Barium-cadmiumtetrastearaat

1191-79-3

-

506

Cadmiumoxide

1306-19-0

-

507

Cadmiumsulfide

1306-23-6

-

508

Cadmiumselenide

1306-24-7

-

509

Cadmiumtelluride

1306-25-8

-

510

Cadmium di (octanoaat)

2191-10-8

-

511

Cadmium distearaat

2223-93-0

-

512

Cadmium-p-toluaat

2420-97-5

-

513

Cadmiumbis (2-ethylhexanoaat)

2420-98-6

-

514

Cadmiumdilauraat

2605-44-9

-

515

Cadmiumdidecanoaat

2847-16-7

-

516

Cadmiumbis [benzoaat]

3026-22-0

-

517

Cadmium 4- (1,1-dimethylethyl) benzoaat

4167-05-9

-

518

Cadmiumcinnamaat

4390-97-0

-

519

Cadmium diformiaat

4464-23-7

-

520

Cadmiumsebacaat

4476-04-4

-

521

Cadmium nonaan-1-oaat

5112-16-3

-

522

Cadmiumdipalmitaat

6427-86-7

-

523

Laurinezuur, bariumcadmiumzout

15337-60-7

-

524

Dinatriumtetrakis (cyano-C) cadmate (2-)

15682-87-8

-

525

Dikalium [[N, N'-ethyleenbis [N-

(carboxymethyl) glycinato]] (4-) N, N ', O, O', ON, ON '] cadmate (2-)

15708-29-9

-

526

Cadmiumacrylaat

15743-19-8

-

527

Cadmiumtelluriumtrioxide

15851-44-2

-

528

Cadmiumtelluriumtetraoxide

15852-14-9

-

529

Cadmium dilactaat

16039-55-7

-

530

Cadmiumdivanadiumhexoxide

16056-72-7

-

531

5-oxo-L-proline, cadmiumzout

16105-06-9

-

532

Cadmiumpropionaat

16986-83-7

-

533

Cadmiumhexafluorsilicaat (2-)

17010-21-8

-

 

534

Bis (ethyleendiamine) cadmium (2+) bis [dicyanoauraat (1-)]

18974-20-4

-

535

Cadmiumdifenolaat

18991-05-4

-

536

Cadmiumbis (dipentyldithiocarbamaat)

19010-65-2

-

537

Cadmiumdisalicylaat

19010-79-8

-

538

Cadmiumhydroxide

21041-95-2

-

539

Cadmiummethacrylaat

24345-60-6

-

540

Cadmium epoxyoctadecanoaat

26264-48-2

-

541

Cadmiumtoluaat

27476-27-3

-

542

[[N, N'-ethyleenbis [glycinato]] (2 -) -

N, N ', O, O'] cadmium

29977-13-7

-

543

Cadmiumisooctanoaat

30304-32-6

-

544

Cadmiumdodecylbenzeensulfonaat

31017-44-4

-

545

Cadmium (1,1-dimethylethyl) benzoaat

31215-94-8

-

546

Cadmium [R- (R *, R *)] - tartraat

34100-40-8

-

547

Cadmium-didocosanoaat

34303-23-6

-

548

Cadmium 3,5,5-trimethylhexanoaat

36211-44-6

-

549

Cadmium (2+) (R) -12-hydroxyoctadecanoaat

38517-19-0

-

550

Kalium [N, N-bis (carboxymethyl) glycinato (3 -) -

N, O, O ', O "] cadmate (1-)

49784-42-1

-

551

Bis [N, N-bis (carboxymethyl) glycinato (3-

)] tricadmium

50648-02-7

-

552

Boorzuur, cadmiumzout

51222-60-7

-

553

Cadmium-o-toluaat

52337-78-7

-

554

Cadmiumbis (4-cyclohexylbutyraat)

55700-14-6

-

555

Cadmium tweewaardig

56982-42-4

-

556

Cadmiumsulfoselenide rood

58339-34-7

-

557

Nafteenzuren, cadmiumzouten

61789-34-2

-

558

Cadmium neodecanoaat

61951-96-0

-

559

Cadmiumbis (heptadecanoaat)

62149-56-8

-

560

Cadmiumpentadecanoaat

63400-09-9

-

561

(S) -dichloor [2 - [[(2,3-dihydroxypropoxy) hydroxyfosfinyl] oxy] triethylmethylammoniumato] cadmium

64681-08-9

-

562

Bis (propaan-1,2-diyldiamine-N, N ') cadmium (2+) bis [bis (cyaan-C) auraat (1-)]

67906-19-8

-

563

Cadmiumdilinoleaat

67939-62-2

-

564

Tetrakalium

[[[nitrilotris (methyleen)] tris [fosfonato]] (6 -) -

N, O, O ", O" "] cadmate (6-)

67989-93-9

-

 

565

Cadmium-m-toluaat

68092-45-5

-

566

Vetzuren, C10-18, cadmiumzouten

68131-58-8

-

567

Vetzuren, C12-18, cadmiumzouten

68131-59-9

-

568

Benzyltrifenylfosfoniumtetrachloorcadmate

68214-25-5

-

569

Pentakalium waterstof

[[[ethyleenbis [nitrilobis (methyleen)]] tetrakis [fosfonato]] (8 -)] cadmate (6-)

68309-98-8

-

570

Cadmiumsulfide (CdS), vaste oplossing. met zinksulfide, koper en met lood gedoteerd

68332-81-0

-

571

Vetzuren, C14-18, cadmiumzouten

68409-82-5

-

572

Cadmium, benzoaat p-tert-butylbenzoaat complexen

68478-53-5

-

573

Pyrochloor, bismut cadmium ruthenium

68479-13-0

-

574

Cadmiumsulfide (CdS), vaste oplossing. met zinksulfide, aluminium en kobalt en koper en met zilver gedoteerd

68784-10-1

-

575

Barium-cadmiumcalciumchloride-fluoridefosfaat, antimoon en met mangaan gedoteerd

68784-55-4

-

576

Vetzuren, talolie, cadmiumzouten

68855-80-1

-

577

Vetzuren, C8-18 en C18-onverzadigd, cadmiumzouten

68876-84-6

-

578

Cadmiumsulfide (CdS), aluminium en koper

68876-98-2

-

579

Cadmiumsulfide (CdS), aluminium en zilver gedoteerd

68876-99-3

-

580

Cadmiumsulfide (CdS), met koperchloride gedoteerd

68877-00-9

-

581

Cadmiumsulfide (CdS), met zilverchloride gedoteerd

68877-01-0

-

582

Cadmiumsulfide (CdS), koper en loodgedoteerd

68891-87-2

-

583

Vetzuren, talk, gehydrogeneerde, cadmiumzouten

68953-39-9

-

584

Harszuren en colofoniumzuren, cadmiumzouten

68956-81-0

-

585

Hydrogen [4-[(5-chloro-4-methyl-2sulphophenyl)azo]-3-hydroxynaphthalene-2carboxylato(3-)]cadmate(1-)

68966-97-2

-

586

Cadmium, schuim

69011-69-4

-

587

Afvalwater, cadmiumsulfaat elektrolytisch, zuur

69012-21-1

-

588

Rookgasstof, cadmiumraffinage

69012-57-3

-

589

Calcine, cadmiumresidu

69029-63-6

-

 

590

Uitloogresiduen, cadmiumraffinage

69029-70-5

-

591

Residuen, cadmiumraffinage

69029-77-2

-

592

Slijm en slib, cadmiumraffinage, geoxideerd

69029-90-9

-

593

Slib en slib, cadmium opvangbak

69029-91-0

-

594

Cadmium (2+) 12-hydroxyoctadecanoaat

69121-20-6

-

595

Cadmium kalium 1-

(hydroxyethylideen) bisfosfonaat (1: 2: 1)

69190-99-4

-

596

Vetzuren, C12-18, bariumcadmiumzouten

70084-75-2

-

597

Cadmiumselenide (CdSe), vaste oplossing. met cadmiumsulfide

71243-75-9

-

598

(R) -12-hydroxyolzuur, bariumcadmiumzout

71411-66-0

-

599

Tetra-μ-chloordichloorbis [2 - [[(2,3-dihydroxypropoxy) hydroxyfosfinyl] oxy] triethylmethylammoniumato] tricadmium, stereo-isomeer

71861-27-3

-

600

Vetzuren, kokos, cadmiumzouten

72869-63-7

-

601

Zirkoon, cadmiumgeel

72968-34-4

-

602

Cadmium-isononanoaat

84696-56-0

-

603

Cadmiumisooctadecanoaat

84878-36-4

-

604

Cadmium-tert-decanoaat

84878-37-5

-

605

Cadmiumbis (nonylfenolaat)

84878-48-8

-

606

Cadmiumbis (octylfenolaat)

84878-51-3

-

607

Rookgas, loodvervaardigd, cadmiumrijk

85117-02-8

-

608

Vaste afvalstoffen, cadmium-elektrolyse, thalliumrijk

85117-20-0

-

609

Vetzuren, C9-11-vertakt, cadmiumzouten

85586-15-8

-

610

Bis (5-oxo-L-prolinato-N1, O2) cadmium

85958-86-7

-

611

Bis (5-oxo-DL-prolinato-N1, O2) cadmium

85994-31-6

-

612

Benzeensulfonzuur, mono-C10-13-alkylderivaten, cadmiumzouten

90194-35-7

-

613

Benzoëzuur, cadmiumzout, basisch

90218-85-2

-

614

Decaanzuur, vertakt, cadmiumzouten

90342-19-1

-

615

Hexaanzuur, 2-ethyl-, cadmiumzout, basisch

90411-62-4

-

616

Propaanzuur, cadmiumzout, basisch

90529-78-5

-

617

Cadmiumzinklithopoon geel

90604-89-0

-

618

Cadmiumlithopoon geel

90604-90-3

-

619

Uitloogresten, cadmiumkoek

91053-44-0

-

620

Uitloogresiduen, zinkerts-gebrand, cadmium-koper ppt.

91053-46-2

-

621

Vetzuren, castorolie, gehydrogeneerd, cadmiumzouten

91697-35-7

-

 

622

Vetzuren, C8-10-vertakt, cadmiumzouten

92257-06-2

-

623

Uitloogresiduen, zinkraffinage rookgassen, cadmiumthallium ppt.

92257-11-9

-

624

Vetzuren, C9-13-neo-, cadmiumzouten

92704-12-6

-

625

Vetzuren, olijfolie, cadmiumzouten

92704-15-9

-

626

Vetzuren, pindaolie, cadmiumzouten

92704-19-3

-

627

Vetzuren, koolzaadolie, cadmiumzouten

92704-24-0

-

628

Vetzuren, C14-18 en C18-onverzadigd, vertakt en lineair, gehydrogeneerd, cadmiumzouten

92797-28-9

-

629

Vertakt nonaanzuur, cadmiumzout

93686-40-9

-

630

Koolzuur, cadmiumzout

93820-02-1

-

631

Bis (2-ethylhexylmercaptoacetato -O ', S) cadmium

93858-50-5

-

632

Cadmiumbis (o-nonylfenolaat)

93894-07-6

-

633

Cadmiumbis (p-nonylfenolaat)

93894-08-7

-

634

Cadmiumbis [p- (1,1,3,3tetramethylbutyl) fenolaat]

93894-09-8

-

635

Cadmium (Z) -hexadec-9-enoaat

93894-10-1

-

636

Cadmiumisodecanoaat

93965-24-3

-

637

Cadmiumbis (isoundecanoaat)

93965-30-1

-

638

Cadmiumdimethylhexanoaat

93983-65-4

-

639

Cadmiumtetrapentyl bis (fosfaat)

94232-49-2

-

640

Cadmiumisooctylftalaat (1: 2: 2)

94247-16-2

-

641

Cadmium (1-ethylhexyl) ftalaat (1: 2: 2)

94275-93-1

-

642

Cadmiumoctylftalaat (1: 2: 2)

94275-94-2

-

643

Uitloogresiduen, cadmium-contg. rookgasafvoer

94551-70-9

-

644

Cadmium-isohexadecanoaat

95892-12-9

-

645

Cadmiumdiisobutyldimaleaat

97259-82-0

-

646

Zirkoon, cadmiumoranje

99749-34-5

-

647

Cadmiumchloridefosfaat (Cd5Cl (PO4) 3), met mangaan gedoteerd

100402-53-

7

-

648

Rookgasafvoer, koper-lood hoogoven, met cadmiumindium verrijkt

100656-55-

1

-

649

Dodecaanzuur, cadmiumzout, basisch

101012-89-

9

-

650

Octadecaanzuur, cadmiumzout, basisch

101012-93-

5

-

651

Octadecaanzuur, 12-hydroxy-, cadmiumzout, basisch

101012-94-

6

-

652

Cadmiumoxide (CdO), vaste oplossing. met calciumoxide en titaniumoxide (TiO2), praseodymium gedoteerd

101356-99-

4

-

 

653

Cadmiumselenide (CdSe), vaste oplossing. met cadmiumsulfide, zinkselenide en zinksulfide, aluminium en koper gedoteerd

101357-00-

0

-

654

Cadmiumselenide (CdSe), vaste oplossing. met cadmiumsulfide, zinkselenide en zinksulfide, koper en mangaan gedoteerd

101357-01-

1

-

655

Cadmiumselenide (CdSe), vaste oplossing. met cadmiumsulfide, zinkselenide en zinksulfide, met europium gedoteerd

101357-02-

2

-

656

Cadmiumselenide (CdSe), vaste oplossing. met cadmiumsulfide, zinkselenide en zinksulfide, goud en mangaan gedoteerd

101357-03-

3

-

657

Cadmiumselenide (CdSe), vaste oplossing. met cadmiumsulfide, zinkselenide en zinksulfide, mangaan en zilver gedoteerd

101357-04-

4

-

658

Cadmiumoxide (CdO), vaste oplossing. met magnesiumoxide, wolfraamoxide (WO3) en zinkoxide

102110-30-

5

-

659

Kiezelzuur, zirkoniumzout, cadmiumpigment ingekapseld

102184-95-

2

-

660

Cadmiumacetaat, dihydraat

5743-04-4

-

661

cadmiumsulfaat hydraat (3: 8)

7790-84-3

-

662

Cadmium (II) chloride-monohydraat

35658-65-2

-

663

Cadmiumperchloraathexahydraat

10326-28-0

-

664

Cadmiumchloride-hydraat

654054-66-

7

-

665

cadmiumchloride, hydraat (2: 5)

7790-78-5

-

666

Chlooretheen

75-01-4

-

667

Chloroform

67-66-3

-

668

Cyclohexaan

110-82-7

-

669

Di-μ-oxo-di-n-butylstanniohydroxyboraan /

Dibutyltin waterstofboraat C8H19BO3Sn (DBB)

75113-37-0

-

670

Dichloormethaan

75-09-2

-

671

Diisobutylftalaat

84-69-5

-

672

Bis (2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP)

117-81-7

-

673

Benzylbutylftalaat (BBP)

85-68-7

-

674

Dibutylftalaat (DBP)

84-74-2

-

675

Dimethylfumaraat (DMFu)

624-49-7

-

676

Ammoniumpolysulfide

9080-17-5

-

677

Ammoniumsulfide

12135-76-1

-

678

Ammoniumwaterstofsulfide

12124-99-1

-

679

Creosoot olie; was olie

61789-28-4

-

 

680

Teerzuren, kool, ruwe olie; ruwe fenolen

65996-85-2

-

681

Destillaten (koolteer), bovenste; zware antraceenolie

65996-91-0

-

682

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën; naftaleen olie

84650-04-4

-

683

Creosoot, hout

8021-39-4

-

684

Creosootolie, acenafteenfractie; was olie

90640-84-9

-

685

Lage temperatuur teerolie, alkalisch; extract residuen

(kool), lage temperatuur koolteer alkalisch

122384-78-

5

-

686

Creosoot; was olie

8001-58-9

-

687

Antraceen olie

90640-80-5

-

688

Nonylfenol C6H4 (OH) C9H19

25154-52-3

-

689

Fenylkwik-2-ethylhexanoaat

13302-00-6

-

690

Fenylkwik neodecanoaat

26545-49-3

-

691

Fenylkwikpropionaat

103-27-5

-

692

Fenylkwikacetaat

62-38-4

-

693

Fenylkwikoctanoaat

13864-38-5

-

694

o-nitrobenzaldehyde

552-89-6

-

695

Zeepschorspoeder (Quillaja saponaria) en zijn derivaten die saponinen bevatten

68990-67-0

-

696

Hexachloorethaan

67-72-1

-

697

Lead

7439-92-1

-

698

Trilead-bis (carbonaat) -dihydroxide 2PbCO3-

Pb (OH) 2

1319-46-6

-

699

Neutraal watervrij carbonaat (PbCO3)

598-63-0

-

700

Loodsulfaat PbSO4

7446-14-2

-

701

Zwavelzuur, loodzout Pbx SO4

15739-80-7

-

702

kwik

7439-97-6

-

703

methanol

67-56-1

-

704

4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat

101-68-8

-

705

Methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)

26447-40-5

-

706

2,4'-methyleendifenyldiisocyanaat

5873-54-1

-

707

2,2'-methyleendifenyldiisocyanaat

2536-05-2

-

708

Monomethyl - tetrachloordifenylmethaan

Handelsnaam: Ugilec 141

76253-60-6

-

709

Monomethyldibroomdifenylmethaan, broombenzylbroomtolueen, mengsel van isomeren

Handelsnaam: DBBT

99688-47-8

-

710

Nikkel

7440-02-0

-

711

Nonylfenol, geëthoxyleerd

9016-45-9

-

712

4-nonylfenol, geëthoxyleerd

26027-38-3

-

 

713

Isononylfenol, geëthoxyleerd

37205-87-1

-

714

4-nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd

127087-87-

0

-

715

Nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd

68412-54-4

-

716

Octamethylcyclotetrasiloxaan

556-67-2

-

717

Decamethylcyclopentasiloxaan

541-02-6

-

718

Pentachloorethaan

76-01-7

-

719

N2-benzyl pentachloorfenyl N2-carboxy-L- (2aminoglutaramaat)

13673-51-3

-

720

Perchloorfenyl N- (benzyloxycarbonyl) -isoleucinaat

13673-53-5

-

721

Perchloorfenyl S-benzyl-N-

(benzyloxycarbonyl) -L-cysteïnaat

13673-54-6

-

722

pentachloorfenol

87-86-5

-

723

Natriumpentachloorfenolaat

131-52-2

-

724

Perchloorfenyl 5-oxo-L-prolinaat

28990-85-4

-

725

Pentachloorfenyllauraat

3772-94-9

-

726

Kaliumpentachloorfenolaat

7778-73-6

-

727

Pentachloorfenyl N - [[(4-

methoxyfenyl) methoxy] carbonyl] -L-serinaat

23234-97-1

-

728

Zinkbis (pentachloorfenolaat)

2917-32-0

-

729

Polybroombifenylen, Polybroombifenylen

(PBB)

59536-65-1

-

730

Benzo [a] pyreen (BaP)

50-32-8

-

731

Dibenzo [a, h] antraceen (DBAhA)

53-70-3

-

732

Benzo [a] antraceen (BaA)

56-55-3

-

733

Chrysen (CHR)

218-01-9

-

734

Benzo [j] fluorantheen (BjFA)

205-82-3

-

735

Benzo [b] fluorantheen (BbFA)

205-99-2

-

736

Benzo [k] fluorantheen (BkFA)

207-08-9

-

737

Benzo [e] pyreen (BeP)

192-97-2

-

738

Di-n-octylftalaat (DNOP)

117-84-0

-

739

Di -― isodecyl‖ ftalaat (DIDP)

26761-40-0

-

740

1,2-benzeendicarbonzuur, di-C9-11-vertakte alkylesters, rijk aan C10

68515-49-1

-

741

1,2-benzeendicarbonzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, rijk aan C9

68515-48-0

-

742

Di -― isononyl‖ ftalaat (DINP)

28553-12-0

-

743

Tolueen

108-88-3

-

744

Trichloorbenzeen

120-82-1

-

745

Tris (2,3-dibroompropyl) fosfaat

126-72-7

-

746

Tris (aziridinyl) fosfinoxide

545-55-1

-

747

Butylbroomacetaat

18991-98-5

-

748

Ethylbroomacetaat

105-36-2

-

749

Methylbroomacetaat

96-32-2

-

750

Propylbroomacetaat

35223-80-4

-

Bijlage III - Betrokken autoriteiten

S. Nee.

Autoriteiten met juridische ondersteuning 

Taken en bijbehorende regel 

(1)

(2)

(3)

1.  

(a) Hoofdinspecteur van Dock

Veiligheid benoemd onder de

Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act 1986 binnen het dokgebied.

(b) Hoofdinspecteur van de mijnen, aangesteld krachtens de Mijnwet van 1952 in het Mijngebied.

(c) Atoomenergie

Regulatory Board benoemd onder de Atomic Energy

Act, 1972.

(d) Chief Safety Officer aangesteld met instemming van de Divisie voor elke Industrial Pocket die op grond van een centrale of nationale wetgeving is aangemeld.

(e) Voorzitter CBIC voor douane-entrepots.

(f) hoofdinspecteur van

Fabrieken die zijn aangewezen onder de Factories Act, 1948 voor gebieden die niet onder (a) tot (e) hierboven vallen. 

 

Handhaving van richtlijnen en procedures met betrekking tot industriële installaties en geïsoleerde opslagplaatsen die vallen onder hun respectieve statuten en omgaan met gevaarlijke chemicaliën binnen hun rechtsgebieden -

(i) goedkeuring en kennisgeving van industriële activiteiten en veiligheidsrapportage van de locatie volgens regels 21, 22 en 23; 

(ii) Safety Audit Report volgens de regels 24 tot 26; 

(iii) Uitgifte van een verbeteringsbericht volgens Regel 35;

(iv) Kennisgeving van chemische stof

Ongevallen volgens regel 31; 

(v) Aanvaarding van noodplannen op locatie volgens Regel 29;

(vi) Opstellen van off-site noodplannen in overleg met District Collector of District Emergency Authority in overeenstemming met Regel 30;

(vii) Analyse van een zwaar ongeval volgens Regel 32. 

2.  

Hoofdinspecteur Dock Safety aangesteld onder de Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act 1986.

Alle functies onder Regel 27.

 

       4. 

Benoeming tot Chief Controller of Explosives onder de Explosive Act, 1884. 

Handhaving van alle aanwijzingen en procedures zoals vermeld in kolom (3) van Serial .No. 1 hierboven, met betrekking tot industriële installaties en geïsoleerde opslagplaatsen die te maken hebben met gevaarlijke chemicaliën die buiten de jurisdictie van de

Betrokken autoriteiten vermeld in kolom (2) van

 

 

 

Serienummer 1 hierboven en voor alle pijpleidingen inclusief interstatelijke pijpleidingen.

5. 

De chemische regelgeving

Divisie. 

Handhaving van hoofdstuk III en hoofdstuk V, zoals gespecificeerd in regel 36, lid 1. 

6.

State Pollution Control

Boards

Handhaving van Regel 21.

Bijlage IV - Stoffen die zijn vrijgesteld voor de toepassing van hoofdstuk III en V

S. Nee.

Naam

CAS-nummer

1.

Gedestilleerd water, geleidbaarheid of vergelijkbare zuiverheid - H2O

7732-18-5

2.

Zetmeel

 

9005-25-8

3.

Vetzuren, kokos, Me-esters

61788-59-8

4.

Cellulosepulp

65996-61-4

5.

Siropen, maïs, gedehydrateerd

68131-37-3

6.

Stoffen die het gevolg zijn van een chemische reactie die optreedt als gevolg van blootstelling van een andere stof of voorwerp aan omgevingsfactoren zoals lucht, vocht, microbiële organismen of zonlicht

 

7.

Stoffen die het gevolg zijn van een chemische reactie die optreedt als gevolg van opslag van een andere stof, mengsel of voorwerp

 

8.

Stoffen die het resultaat zijn van een chemische reactie die optreedt bij het eindgebruik van andere stoffen, mengsels of voorwerpen, en die zelf niet worden vervaardigd, geïmporteerd of op de markt worden gebracht.

 

9.

Stoffen die in de natuur voorkomen, mits ze niet chemisch gemodificeerd zijn. Bijvoorbeeld mineralen, ertsen, ertsconcentraten, ruw en verwerkt aardgas, ruwe olie, steenkool

 

10.

Compost en biogas; Houtskool

 

11.

Waterstof en atmosferische zuurstof, stikstof en edelgassen

 

12.

Bijproducten, tenzij ze worden geïmporteerd of geplaatst in het Indiaas

Markt

 

13.

Glas, keramiek Fritz

 

14.

Volgende stoffen indien niet chemisch gewijzigd: 

Vloeibaar petroleumgas, aardgascondensaten, cementklinker, magnesium, cokes

 

15.

De volgende stoffen, indien niet chemisch gemodificeerd en verkregen uit natuurlijke bronnen, tenzij ze binnen de definitie van prioritaire stoffen vallen: 

Plantaardige vetten, oliën en wassen, dierlijke vetten, oliën en wassen, vetzuren uit C.6 tot C24 en hun kalium-, natrium-, calcium- en magnesiumzouten en glycerol

 

Schema V - Informatie die moet worden verstrekt voor kennisgeving

1. Details van de melder:
een. Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de melder
b. Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de persoon die gemachtigd is om een ​​melding in te dienen
c. Gegevens van buitenlandse fabrikant, indien de melder een importeur of een geautoriseerde vertegenwoordiger is
d. Locatie van de productie en locatie (s) voor eigen gebruik, indien van toepassing
2. Maak een lijst van de hoofdbestanddelen van de stof met een concentratie van 10% (w / w) of meer

S.No.

IUPAC-naam

Gemeenschappelijke naam

CAS nr.

Moleculaire structuur

Isomeer

% leeftijd

Conc.

 

 

 

 

 

 

 


3. Maak een lijst van alle onzuiverheden met een concentratie van meer dan 1.0% maar minder dan 10% (w / w)
4. Geef voor stoffen met een onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten of biologische materialen (UVCB) de volgende details:
een. Structurele weergave van de bestanddelen
b. Reactieschema (inclusief de identiteit van de reactanten en het reactietype)
c. Procesoutput (inclusief identiteit van de precursoren, de technologie (bereidingswijze; procestermen) en de typische samenstelling)
5. Chemische structurele details
een. Moleculair gew.
b. Vereenvoudigd invoersysteem voor moleculaire invoerlijnen (SMILES)
c. Informatie over optische activiteit en typische verhouding van (stereo) isomeren (indien van toepassing en geschikt)
d. Spectrale gegevens:
i) Hoge prestatie vloeistofchromatografie of gaschromatografie of gaschromatografie massaspectrometrie of vloeistofchromatografie massaspectrometrie
ii) Infraroodspectra
iii) Ultra Violet-Vis spectrofotometer - spectra
iv) Nucleaire magnetische resonantie
6. Gevarenclassificatie van de stof (volgens achtste herziening van UN-GHS)
7. Chemisch gebruik
8. Naam van bekende downstreamgebruikers (in ieder geval top 3; wordt vertrouwelijk behandeld)
9. Werkelijke hoeveelheid per jaar in TPA (wordt onder alle omstandigheden vertrouwelijk behandeld)
10. Maximale opslagcapaciteit / maximale opgeslagen hoeveelheid
(De informatie in de Kennisgeving moet gebaseerd zijn op testrapporten van door NABL geaccrediteerde laboratoria of GLP-labs of enig ander gepubliceerd authentiek studierapport.)

Schema VI - Beperkte of verboden stoffen 

Sorry. Nee.

Chemische naam

CAS nr.

Categorie

1

fosgeen

 

Beperkt

Bijlage VII - Inhoud van technisch dossier

1. Gegevens van de registrant:
a) Naam van de juridische entiteit
b) Naam van de indiener
c) Wettelijk vertegenwoordiger van de Registreerder
d) Contactgegevens - adres; telefoon; e-mail
e) Locatie van productie- of gebruikslocatie
f) Bedrijfsregistratienummer, indien van toepassing
g) GST-nummer, indien van toepassing
h) Installatieplaatscode, indien van toepassing
2. Chemische identificatiegegevens
a) Chemische naam: IUPAC-naam of algemene / handelsnaam of CAS-naam
b) Chemische nummers: CAS-nummer en IN-nummer / kennisgevingsnummer
c) Zuiverheid
d) Details van alle onzuiverheden in concentraties van meer dan 0.1% (w / w)
e) Aard van onzuiverheden, inclusief isomeren en bijproducten
f) Aard en orde van grootte (… ppm,…%) van eventuele additieven (bijv. stabilisatoren of remmers)
3. Chemische structurele details
a) Moleculair gew.
b) GLIMLACHEN
c) Moleculaire en structuurformule
d) Informatie over optische activiteit en typische verhouding van (stereo) isomeren (indien van toepassing en geschikt)
e) Spectrale gegevens:
i) Hoge prestatie vloeistofchromatografie of gaschromatografie of gaschromatografie massaspectrometrie of vloeistofchromatografie massaspectrometrie
ii) Infraroodspectra
iii) Ultra Violet-Vis spectrofotometer - spectra
iv) Nucleaire magnetische resonantie
v) Massaspectrum
f) Type stof - mono, multi, ‗Onbekende of variabele samenstelling, complexe producten of biologische methoden '.
g) Beschrijving van de analysemethoden of de relevante bibliografische referenties voor de identificatie van de stof en, indien van toepassing, voor de identificatie van onzuiverheden en additieven. Deze informatie is voldoende om de methoden te kunnen reproduceren.
4. Geïdentificeerd chemisch gebruik
a) Het kalenderjaar van de inschrijving

b) Een indicatie van de gebruikte tonnage voor eigen gebruik
c) Vorm (stof, preparaat of voorwerp) en / of fysische toestand waaronder de stof beschikbaar wordt gesteld aan downstreamgebruikers.
d) Concentratie of concentratiebereik van de stof in preparaten die ter beschikking worden gesteld van downstreamgebruikers en hoeveelheden van de stof in voorwerpen die ter beschikking worden gesteld aan downstreamgebruikers.
e) Korte algemene beschrijving van het geïdentificeerde gebruik
f) Informatie over hoeveelheden afval en samenstelling van afval als gevolg van de vervaardiging van de stof, het gebruik in voorwerpen en geïdentificeerd gebruik
g) beschrijving van het fabricageproces en
h) alle geïdentificeerde vormen van gebruik die de Registreerder wil behandelen in overeenstemming met gebruiksdescriptoren. (Deze toepassingen moeten worden opgenomen in het blootstellingsscenario (1-10 TPA) en het chemisch veiligheidsrapport, al naargelang het geval.)
5. Informatie over classificatie en etikettering
a) de gevarenclassificatie van de stof (fen),
b) Het resulterende gevarenetiket voor de stof (fen)
c) Specifieke concentratiegrenzen, indien van toepassing
6. Robuuste onderzoekssamenvattingen
7. Hoofdgebruikscategorie:
a) industrieel gebruik en / of
b) professioneel gebruik en / of
c) consumentengebruik
8. Specificatie voor industrieel en professioneel gebruik:
a) gebruikt in een gesloten systeem en / of
b) gebruik dat resulteert in opname in of op matrix en / of
c) niet-verspreidend gebruik en / of
d) verspreid gebruik
9. Significante blootstellingsroute (s):
Menselijke blootstelling:
a) mondeling en / of
b) dermaal en / of
c) inademing
10. Milieublootstelling
a) water en / of
b) lucht en / of
c) vast afval en / of
d) bodem
11. Blootstellingspatroon:
a) per ongeluk / niet frequent en / of
b) incidenteel en / of
c) continu / frequent

Bijlage VIII - Formaat voor chemisch veiligheidsrapport

Deel I
1. Samenvatting van risicobeheersmaatregelen
2. Verklaring dat risicobeheersmaatregelen zijn geïmplementeerd
3. Verklaring dat risicobeheersmaatregelen worden gecommuniceerd
Part II
1. Identiteit van de stof en fysische en chemische eigenschappen
2. Vervaardiging en gebruik
2.1. Vervaardiging
2.2. Geïdentificeerd gebruik
2.3. Gebruik wordt afgeraden
3. Classificatie en etikettering
4. Eigenschappen van lotgevallen in het milieu
4.1. Degradatie
4.2. Milieudistributie
4.3. Bioaccumulatie
4.4. Secundaire vergiftiging
5. Beoordeling van de gevaren voor de menselijke gezondheid
5.1. Toxicokinetiek (absorptie, metabolisme, distributie en eliminatie)
5.2. Acute toxiciteit
5.3. Irritatie
5.3.1. Huid
5.3.2. Oog
5.3.3. Luchtwegen
5.4. Corrosiviteit
5.5. Sensibilisatie
5.5.1. Huid
5.5.2. Ademhalingssysteem
5.6. Toxiciteit bij herhaalde toediening
5.7. Mutageniteit
5.8. Kankerverwekkendheid
5.9. Giftigheid voor voortplanting
5.9.1. Effecten op de vruchtbaarheid
5.9.2. Ontwikkelingstoxiciteit
5.10. Andere effecten
5.11. Afleiding van afgeleide doses zonder effect (DNEL's)
6. Beoordeling van de gevaren voor de menselijke gezondheid van fysisch-chemische eigenschappen
6.1. Explosiviteit
6.2. Ontvlambaarheid
6.3. Oxiderend potentieel
7. Beoordeling van de milieugevaren

7.1. Aquatisch compartiment (inclusief sediment)
7.2. Terrestrisch compartiment
7.3. Atmosferisch compartiment
7.4. Microbiologische activiteit in afvalwaterzuiveringssystemen
7.5. Afleiding van voorspelde concentratie zonder effect (PNEC)
8. Persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) en zeer persistent beoordeling zeer bioaccumulerend (zPzB)
9. Blootstellingsbeoordeling
9.1. [Titel van blootstellingsscenario 1]
9.1.1. Blootstellingsscenario
9.1.2. Schatting van de blootstelling
9.2. [Titel van blootstellingsscenario 2]
9.2.1. Blootstellingsscenario
9.2.2. Belichtingsschatting [etc.]
10. Risicokarakterisering
10.1. [Titel van blootstellingsscenario 1]
10.1.1. Menselijke gezondheid
10.1.1.1. Werknemers
10.1.1.2. Consumenten
10.1.1.3. Indirecte blootstelling van mensen via het milieu
10.1.2. Milieu
10.1.2.1. Aquatisch compartiment (incl. Sediment)
10.1.2.2. Terrestrisch compartiment
10.1.2.3. Atmosferisch compartiment
10.1.2.4. Microbiologische activiteit in afvalwaterzuiveringssystemen
10.2. [Titel van blootstellingsscenario 2]
10.2.1. Menselijke gezondheid
10.2.1.1. Werknemers
10.2.1.2. Consumenten
10.2.1.3. Indirecte blootstelling van mensen via het milieu
10.2.2. Milieu
10.2.2.1. Aquatisch compartiment (incl. Sediment)
10.2.2.2. Terrestrisch compartiment
10.2.2.3. Atmosferisch compartiment
10.2.2.4. Microbiologische activiteit in afvalwaterzuiveringssystemen
(Indien gewenst kunnen secties 9 en 10 worden gecombineerd tot één sectie zonder verlies van informatie)

Schema IX - Veiligheidsinformatieblad

Het veiligheidsinformatieblad moet de volgende 16 rubrieken in de aangegeven volgorde bevatten en daarnaast worden de subrubrieken ook vermeld; pictogrammen, gevarenaanduidingen, waarschuwingen en andere relevante informatie zijn gebaseerd op de classificatiecriteria van de UN-GHS.
Rubriek 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van het bedrijf / de onderneming
1.1. Productidentificatie
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.3. Details van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad
1.4. noodnummer
Rubriek 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Classificatie van de stof of het mengsel
2.2. Etiketteringselementen
2.3. Andere gevaren
Rubriek 3: Samenstelling / informatie over ingrediënten
3.1. Stoffen
3.2. Mengsels
Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van eerstehulpmaatregelen
4.2. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
5.3. Advies voor brandweerlieden
Rubriek 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
6.4. Verwijzing naar andere secties
Rubriek 7: Behandeling
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering
7.2. Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele incompatibiliteit
7.3. Specifiek eindgebruik
Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
9.2. Overige informatie
Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
10.2. Chemische stabiliteit
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

10.4. Te vermijden omstandigheden
10.5. niet bij elkaar passende materialen
10.6. gevaarlijke ontbindingsproducten
Rubriek 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Rubriek 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
12.3. bioaccumulatief potentieel
12.4. Mobiliteit in de bodem
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
12.6. Andere nadelige effecten
12.7 Overige informatie
Rubriek 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Rubriek 14: Transportinformatie
14.1. VN-nummer
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
14.3. Transportgevarenklasse (n)
14.4. Verpakkingsgroep
14.5. Milieugevaren
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
Rubriek 15: Informatie over regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling
Sectie 16: Juridische status van de stof
Informatie over de juridische status van de stof in andere rechtsgebieden, dwz specifiek informatie over de vraag of de stof is beperkt of verboden onder andere momenteel van kracht zijnde wetten, of onder enige andere jurisdictie.
Rubriek 17: Overige informatie
Inclusief informatie over het opstellen en herzien van het veiligheidsinformatieblad, informatiebronnen.

Schema X - Gevaarlijke chemicaliën

Deel I. Criteria voor gevaar bij zware ongevallen

a) Giftige chemicaliën: chemicaliën met de volgende waarden van acute toxiciteit en die vanwege hun fysische en chemische eigenschappen gevaren kunnen veroorzaken bij zware ongevallen:

S. Nee.

Toxiciteit 

Orale toxiciteit

LD50(mg / kg)

Dermale toxiciteit 

LD50(mg / kg)

Toxiciteit bij inademing

LC50(Mg / m3)

1.

Zeer giftig 

Minder dan 5

Minder dan 40

Minder dan 0.5

2.

Zeer giftig 

5-50

40-200

0.5-2.0

3.

giftig

50-200

200-1000

2-10

(b) Ontvlambare chemicaliën:
(i) Ontvlambare gassen: gassen die bij 20 ° C en bij een standaard atmosferische druk van 101.3 kPa: -
Een van beide
(a) ontvlambaar in een mengsel van 13 volumeprocent of minder met lucht;
or
b) een ontvlambaarheidsgebied met een luchtmengsel van ten minste 12 procentpunten hebben, ongeacht de onderste ontvlambaarheidsgrenzen.
Opmerking: De ontvlambaarheid moet worden bepaald door middel van tests of door berekening in overeenstemming met de methoden die zijn aangenomen door de International Standards Organization ISO-nummer 10156 uit 1990 of door Bureau of Indian Standard ISI-nummer 1446 uit 1985.
(ii) Zeer licht ontvlambare vloeistoffen: vloeistoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 23oC en een kookpunt lager dan 35oC.
(iii) Zeer licht ontvlambare vloeistoffen: vloeistoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 23oC en een beginkookpunt hoger dan 35oC.
(iv) Licht ontvlambare vloeistoffen: vloeistoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 60 ° C maar hoger dan 23 ° C.
(v) Ontvlambare vloeistoffen: vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 60 ° C maar lager dan 90 ° C.

c) explosieven: explosieven: een vaste of vloeibare of pyrotechnische stof (of een mengsel van stoffen) of een voorwerp;
Een van beide
(a) die op zichzelf in staat is door chemische reactie gas te produceren met een zodanige temperatuur en druk en met een zodanige snelheid dat schade wordt toegebracht aan de omgeving;
or
b) die is ontworpen om een ​​effect teweeg te brengen door warmte, licht, geluid, gas of rook of een combinatie hiervan als gevolg van een niet-detonatieve, zichzelf onderhoudende exotherme chemische reactie

Deel II. Lijst met gevaarlijke chemicaliën

NAAM VAN GEVAARLIJKE CHEMICALIËN

1. Aceetaldehyde
2. Azijnzuur
3. Azijnzuuranhydride
4. Aceton
5. Aceton cyaanhydrine
6. Aceton thiosemicarbazide
7. Acetonitril
8. Acetyleen
9. Acetyleentetrachloride
10. Acroleïne
11. Acrylamide
12. Acrylonitril
13. Adiponitril
14. Aldicarb
15. Aldrin
16. Allyl-alcohol
17. Allylamine
18. Allylchloride
19. Aluminium (poeder)
20. Aluminiumazide
21. Aluminiumboorhydride
22. Aluminiumchloride
23. Aluminiumfluoride
24. Aluminiumfosfide

25. Aminodifenyl
26. Aminopyridine
27. Aminofenol-2
28. Aminopterine
29. Amion
30. Amiton-dialaat
31. ammonia
32. Ammoniumchloorplatinaat
33. Ammoniumnitraat
34. Ammoniumnitriet
35. Ammoniumpicraat
36. Anabasine
37. Aniline
38. Aniline 2,4-trimethyl
39. Anthrachinon
40. Antimoonpentafluoride
41. Antimycine A 42. ANTU (Alpha-Naphthylthioureum)
43. Arseenpentoxide
44. Arseentrioxide
45. Arseentrichloride
46. ​​Arsine
47. Asfalt

48. Azinfo-ethyl
49. Azinphos-methyl
50. Bacitracine
51. Bariumazide
52. Bariumnitraat
53. Bariumnitride
54. Benzalchloride
55. Benzeenamine, 3-trifluormethyl
56. benzine
57. Benzeensulfonylchloride
58. Benzeen. 1- (chloormethyl) -4 Nitro
59. Benzeen-arseenzuur
60. Benzidine
61. Benzidinezouten
62. Benzimidazool. 4, 5-dichloor-2 (trifluormethyl)
63. Benzoquinon-P
64. Benzotrichloride
65. Benzoylchloride
66. Benzoylperoxide
67. Benzylchloride
68.Beryllium (poeder)
69. Bicyclo (2, 2, 1) Heptaan -2-carbonitril
70. Bifenyl
71. Bis (2-chloorethyl) sulfide
72. Bis (chloormethyl) keton
73. Bis (tert-butylperoxy) cyclohexaan
74. Bis (Terbutylperoxy) butaan
75. Bis (2,4-Trinitrofenylamine)
76. Bis (chloormethyl) ether
77. Bismut en verbindingen
78. Bisfenol-A
79. Bitoscanaat
80. Boriumpoeder
81. Boortrichloride
82. Boortrifluoride
83. Boortrifluoride comp. Met methylether, 1: 1
84. Broom
85. Broompentafluoride
86. Broomchloormethaan
87. Bromodialon
88. Butadieen
89. Butaan
90. Butanon-2
91. Butylamine tert
92. Butylglycidylether
93. Butylisovaleraat
94. Butylperoxymaleate tert
95. Butylvinylether
96. Butyl-n-mercaptaan
97. CIBasic groen
98. Cadmiumoxide
99. Cadmiumstearaat
100. Calciumarsenaat
101. Calciumcarbide
102. Calciumcyanide
103. Camphechlor (Toxafeen)
104. Cantharidine
105. Kapitein
106. Carbacholchloride
107. Carbaryl
108. Carbofuraan (Furadan)
109. Koolstoftetrachloride
110. Koolstofdisulfide
111. Koolmonoxide
112. Koolstoffenothion
113. Carvon
114. Cellulosenitraat
115. Chloorazijnzuur
116. Chloordaan
117. Chloorfenvinfos
118. Gechloreerde benzeen
119. Chloor
120. Chlooroxide
121. Chloortrifluoride
122. Chloormefos
123. Chloormequat-chloride
124. Chlooracetaalchloride

125. Chlooraceetaldehyde
126. Chlooraniline -2
127. Chlooraniline -4
128. Chloorbenzeen
129. Chloorethylchloorformiaat
130. Chloroform
131. Chloorformylmorfoline
132. Chloormethaan
133. Chloormethylmethylether
134. Chloornitrobenzeen
135. Chlorophacinon
136. Chloorsulfonzuur
137. Chloorthiofos
138. Chlooroxuron
139. Chroomzuur
140. Chroomchloride
141. Chroompoeder
142. Kobaltcarbonyl
143. Kobalt Nitrilmethylidynverbinding
144. Kobalt (poeder)
145. Colchicine
146. Koper en verbindingen
147. Koperoxychloride
148. Coumafuryl
149. Coumafos
150. Coumatetralyl
151. Crimidine
152. Crotenaldehyde
153. Crotonaldehyd
154. Cumeen
155. Cyanogeenbromide
156. Cyanongenjodide
157. Cyanofos
158. Cyanothoaat
159. Cyanuurfluoride
160. Cyclohexylamine
161. Cyclohexaan
162. Cyclohexanon
163. Cycloeximide
164. Cyclopentadieen
165. Cyclopentaan
166. Cyclotetramethyleentetranitramine
167. Cyclotrimethyleentrinnitramine
168. cypermethrin
169. DDT
170. Decaborane (1: 4)
171. Demeton
172. Demeton S-methyl
173. Di-n-propylperoxydicarbonaat (Conc = 80%)
174. Dialifos
175. Diazodinitrofenol
176. Dibenzylperoxydicarbonaat (Conc> = 90%)
177. Diboraan
178. Dichlooracetyleen
179. Dichloorbenzalkoniumchloride
180. Dichloorethylether
181. Dichloormethylfenylsilaan
182. Dichloorfenol - 2, 6
183. Dichloorfenol - 2, 4
184. Dichloorfenoxyazijnzuur
185. Dichloorpropaan - 2, 2
186. Dichlorosalicylzuur-3, 5
187. Dichloorvos (DDVP)
188. Dicrotofos
189. Dieldrin
190. Diepoxy butaan
191. Diethylcarbamazinecitraat
192. Diethylchloorfosfaat
193. Diethylethtanolamine
194. Diethylperoxydicarbonaat (Conc = 30%)
195. Diethylfenyleendiamine
196. Diethylamine
197. Diethyleenglycol

198. Diethyleenglycoldinitraat
199. Diethyleentriamine
200. Diethleneglycolbutylether
201. Diglycidylether
202. Digitoxine
203. Dihydroperoxypropaan (Conc> = 30%)
204. Diisobutylperoxide
205. Dimefox
206. Dimethoaat
207. Dimethyldichloorsilaan
208. Dimethylhydrazine
209. Dimethylnitrosoamine
210. Dimethyl P-fenyleendiamine
211. Dimethyl fosforamidi cyanidic zuur (TABUM)
212. Dimethylfosforochloridothioaat
213. Dimethylsulfolaan (DMS)
214. Dimethylsulfide
215. Dimethylamine
216. Dimethylaniline
217. Dimethylcarbonylchloride
218. Dimetilaan
219. Dinitro O-kresol
220. Dinitrofenol
221. Dinitrotolueen
222. Dinoseb
223. Dinoterb
224. Dioxaan-p
225. Dioxathion
226. Dioxine nr
227. Diphacinon
228. Difosforamide-octamethyl
229. Difenylmethaan-diisocynaat (MDI)
230. Dipropyleenglycol Butylether
231. Dipropyleenglycolmethylether
232. Disec-butylperoxydicarbonaat (Conc.> 80%)
233. Dithiobiuraat
234. Endosulfan
235. Endotion
236. Endrin
237. Epichloorhydrine
238. EPN
239. Ergocalciferol
240. Ergotaminetartraat
241. Ethaansulfenylchloride, 2 chloor
242. Ethanol 1-2 dichlooracetaat
243. Ethion
244. Ethoprofos
245. Ethylacetaat
246. Ethylalcohol
247. Ethylbenzeen
248. Ethylbisamine
249. Ethylbromide
250. Ethylcarbamaat
251. Ethylether
252. Ethylhexanol -2
253. Ethylmercaptaan
254. Ethylkwikfosfaat
255. Ethylmethacrylaat
256. Ethylnitraat
257. Ethylthiocyanaat
258. Ethylamine
259. Ethyleen
260. Ethyleenchloorhydrine
261. Ethyleendibromide
262. Ethyleendiamine
263. Ethyleendiamine-hydrochloride
264. Ethyleenflurohydrine
265. Ethyleenglycol
266. Ethyleenglycoldinitraat
267. Ethyleenoxide
268. Ethyleenimine
269. Ethyleendichloride
270. Femitrotion
271. Fensulfothion

272. Fluor
273. Fluor-2-hyrdoxyboterzuur amide zoutester
274. Fluoraceetamide
275. Fluorazijnzuuramidezouten en esters
276. Fluoracetylchloride
277. Fluorboterzuuramidezoutesters
278. Fluorocrotonzuuramiden zouten esters
279. fluoruracil
280. Fonofos
281. Formaldehyde
282. Formetanaat-hydrochloride
283. Mierenzuur
284. Formoparanaat
285. Formothion
286. Fuberidazol
287. Furaan
288. Galliumtrichloride
289. Glyconitril (Hydroxyacetonitril)
290. Guanyl-4-nitrosaminoguynyl-1-tetrazeen
291. Heptachloor
292. Hexamethyl terta-oxyacyclononaat (Conc 75%)
293. Hexachloorbenzeen
294. hexachloorcyclohexaan (lindaan)
295. Hexachlorocyclopentadieen
296. Hexachloordibenzo-p-dioxine
297. Hexachloornaftaleen
298. Hexafluoropropanon sesquihydraat
299. Hexamethylfosforomide
300. Hexamethyleendiamine NN dibutyl
301. Hexaan
302. Hexanitrostilbeen 2, 2, 4, 4, 6, 6
303. Hexeen
304. Waterstofselenide
305. Waterstofsulfide
306. Hydrazine
307. Hydrazinitraat
308. Zoutzuur
309. Waterstof
310. Waterstofbromide
311. Waterstofcyanide
312. Waterstoffluoride
313. Waterstofperoxide
314. Hydrochinon
315. Inden
316. Indiumpoeder
317. Indomethacine
318. Jodium
319. Iridiumtetrachloride
320. IJzerpentacarbonyl
321. Iso-benzaan
322. Isoamylalcohol
323. Isobutylalcohol
324. Isobutyronitril
325. Isocyaanzuur 3 dichloorfenylester
326. Isodrine
327. Isofluorfosfaat
328. Isoforondiisocyanaat
329. Isopropylalcohol
330. Isopropylchloorcarbonaat
331. Isopropylformiaat
332. Isopropylmethylpyrazolyl-dimethylcarbamaat
333. Juglone (5-Hydroxy Naphthalene-1,4 dion)
334. Keteen
335. Lactonitril
336. Loodarseniet

337. Lood op hoge temperatuur (gesmolten)
338. Loodazide
339. Loodstyfanaat
340. Leptofos
341. Vloeibaar petroleumgas
342. Lithiumhydride
343. N-dinitrobenzeen
344. Magnesiumpoeder of lint
345. Malathion
346. Maleïnezuuranhydride
347. Malononitril
348. Mangaan Tricarbonyl cyclopentadieen
349. Mechlorethamine
350. Mefosfolan
351. Kwikchloride
352. Kwikoxide
353. Kwikacetaat
354. Kwik fulminaat
355. Kwikmethylchloride
356. Mesityleen
357. Methaacroleïne diacetaat
358. Methacrylzuuranhydride
359. Methacrylonitril
360. Methacryloyloxyethylisocyanaat
361. Methaan
362. Methaansulfonylfluoride
363. Methidathion
364. Methiocarb
365. Methonyl
366.Methoxyethanol (2-methylcellosolve)
367. Methoxyethylkwikacetaat
368. Methyacryloylchloride
369. Methyl 2-chlooracrylaat
370. Methylalcohol
371. Methylamine
372. methylbromide (broommethaan)
373. Methylchloride
374. Methylchloroform
375. Methylchloorformiaat
376. Methylcyclohexeen
377. Methyldisulfide
378. Methylethylketonperoxide (Conc.60%)
379. Methylformiaat
380. Methylhydrazine
381. Methylisobutylketon
382. Methylisocyanaat
383. Methylisothiocyanaat
384. Methylkwikdicyaanamide
385. Methylmercaptaan
386. Methylmethacrylaat
387. Methylfencapton
388. Methylfosfon-dichloride
389. Methylthiocyanaat
390. Methyltrichloorsilaan
391. Methylvinylketon
392. methyleenbis (2-chlooraniline)
393. Methyleenchloride
394. Methyleenbis-4,4 (2chlooraniline)
395. Metalcarb
396. Mevinfos
397. Mezacarbaat
398. Mitomycine C
399. Molybdeen poeder
400. Monocrotofos
401. Morfoline
402. Mosterdgas
403. N-Butylacetaat
404. N.-Butylalcohol
405. N-hexaan
406. N-Methyl-N, 2, 4, 6-Tetranitroaniline
407. Nafta
408. Nephtha-oplosmiddel
409. Naftaleen
410. Naftylamine

411. Nikkelcarbonyl / nikkeltetracarbonyl
412. Nikkelpoeder
413. Nicotine
414. Nicotinesulfaat
415. Salpeterzuur
416. Stikstofmonoxide
417. Nitrobenzeen
418.Nitrocellulose (droog)
419. Nitrochloorbenzeen
420. Nitrocyclohexaan
421. Stikstof
422. Stikstofdioxide
423. Stikstofoxide
424. Stikstoftrifluoride
425. Nitroglycerine
426. Nitropropaan-1
427. Nitropropaan-2
428. Nitroso dimethylamine
429. Nonaan
430. Norbormide
431. O-cresol
432. O-Nitro Tolueen
433. O-Toludine
434. O-Xyleen
435. O / P Nitroaniline
436. Oleum
437. OO Diethyl S ethylsulf. methyl phos
438. OO Diethyl S propythio methylfosdithioaat
439. OO Diethyl-ethtylsulfinylmethylfosforothioaat
440. OO Diethyl-ethylsulfonylmethylfosforothioaat
441. OO Diethyls ethylthiomethylfosfo-rothioaat
442. Organo rhodiumcomplex
443. Orootzuur
444. Osmiumtetroxide
445. Oxamyl
446. Oxetaan, 3, 3-bis (chloormethyl)
447. Oxidifenoxarsine
448. Oxydisulfoton
449. zuurstof (vloeibaar)
450. Zuurstofdifluoride
451. Ozon
452. P-nitrofenol
453. Paraffine
454. Paraoxon (Diethyl 4 Nitrofenylfosfaat)
455. Paraquat
456. Paraquat methosulfaat
457. Parathion
458. Parathion-methyl
459. Parijs groen
460. Pentaboraan
461. Penta chloorethaan
462. Penta chloorfenol
463. Pentabroomfenol
464. Pentachloor naftaleen
465. Pentadecylamine
466. Pentaerythriotoltetranitraat
467. Pentaan
468. Pentanon
469. Perchloorzuur
470. Perchloorethyleen
471. Peroxyazijnzuur
472. Fenol
473. fenol, 2, 2-thiobis (4, 6-dichloor)
474. Fenol, 2, 2-thiobis (4 chloor 6-methylfenol)
475. Fenol, 3- (1-methylethyl) methylcarbamaat
476. Fenylhydrazinehydrochloride
477. Fenylkwikacetaat
478. Fenylsilatraan
479. Fenylthioureum
480. Fenyleen P-diamine
481. Foraat
482. Fosfolaan

483. Fosgeen
484. Fosmet
485. Fosfamidon
486. Fosfine
487. Fosforzuur
488. Fosforzuur dimethyl (4 methyl thio) fenyl
489. Fosforthiozuurdimethyl S (2-Bis) Ester
490. fosforothiozuur methyl (ester)
491. Fosforothiozuur, OO Dimethyl S- (2-methyl)
492. Fosforothiozuur, methylethylester
493. Fosfor
494. Fosforoxychloride
495. Fosforpentaoxide
496. Fosfortrichloride
497. Fosforpentachloride
498. Ftaalzuuranhydride
499. Fylloquinon
500. Fysostignine
501. Physostignine salicylaat (1: 1)
502. Picrinezuur (2, 4, 6-trinitrofenol)
503. Picrotoxine
504. Piperdine
505. Piprotaal
506. Pirinifos-ethyl
507. Platina-chloride
508. Platina tetrachloride
509. Kaliumarseniet
510. Kaliumchloraat
511. Kaliumcyanide
512. Kaliumhydroxide
513. Kaliumnitride
514. Kaliumnitriet
515. Kaliumperoxide
516. Kaliumzilvercyanide
517. Metalen en mengsels in poedervorm
518. Promecarb
519. Promurit
520. Propaansulton
521. Propargylalcohol
522. Propargylbromide
523. Propen-2-chloor-1-diou-diacetaat
524. Propiolacton beta
525. Propionitril
526. Propionitril, 3-chloor
527. Propiofenon, 4-amino
528. Propylchloorformiaat
529. Propyleendichloride
530. Propyleenglycol, allylether
531. Propyleenimine
532. Propyleenoxide
533. Prothoaat
534. Pyrazoxon
535. Pyreen
536. Pyridine
537. Pyridine, 2-methyl-3-vinyl
538. Pyridine, 4-nitro-1-oxide
539. Pyriminil
540. Chinon
541. Rhodiumtrichloride
542. Salcomine
543. Sarin
544. Seleenzuur
545. Seleniumhexafluoride
546. Seleniumoxychloride
547. Semicarbazide-hydrochloride
548. Silaan (4-aminobutyl) diethoxymeth
549. Natrium
550. Natriumantra-chinon-1-sulfonaat
551. Natriumarsenaat
552. Natriumarseniet
553. Natriumazide
554. Natriumcacodylaat
555. Natriumchloraat
556. Natriumcyanide

557. Natriumfluoracetaat
558. Natriumhydroxide
559. Natriumpentachloorfenaat
560. Natriumpicramaat
561. Natriumselenaat
562. Natriumseleniet
563. Natriumsulfide
564. Natriumtelloriet
565. Stannaanacetoxytrifenyl
566. Stilbine (antimoonhydride)
567. Strychnine
568. Strychninesulfaat
569. styfinezuur (2, 4,6-trinitroresorcinol)
570. Styreen
571. Sulfoxide, 3-chloorpropyloctyl
572. Zwaveldichloride
573. Zwaveldioxide
574. Zwavelmonochloride
575. Zwaveltetrafluoride
576. Zwaveltrioxide
577. Zwavelzuur
578. Tellurim (poeder)
579. Telluriumhexafluoride
580. TEPP (Tetraethylpyrofosfaat)
581. Terbufos
582. Tert-Butylalcohol
583. Tert-Butylperoxycarbonaat
584. Tert-Butyl-peroxyisopropyl
585. Tert-Butylperoxyacetaat (Conc> = 70%)
586. Tert-Butylperoxypivalaat (Conc> = 77%)
587. Tert-Butylperoxyisobutyraat
588. Tetra-hydrofuran
589. Terta-methyllood
590. Tetranitromethaan
591. Tetra-chloordibenzo-p-dioxine, 1, 2, 3, 7, 8 (TCDD)
592. Tetraethyllood
593. Tetramethyleendisulfotetramine
594. Thallisch oxide
595. Thalliumcarbonaat
596. Thalliumsulfaat
597. Thalliumhoudend chloride
598. Thallus malonaat
599. Thalliumhoudend sulfaat
600. Thiocarbazide
601. Thiocynamiczuur, 2 (benzothiazolyethio) methyl
602. Thiofamox
603. Thiometon
604. Thionazine
605. Thionylchloride
606. Thiofenol
607. Thiosesemicarbazide
608. Thioureum (2 chloorfenyl)
609. Thioureum (2-methylfenyl)
610. Tirpate (2,4-dimethyl-1,3-di-thiolaan)
611. Titaniumpoeder
612. Titaniumtetrachloride
613. Tolueen
614. Tolueen -2,4-diisocyanaat
615. Tolueen 2,6-di-isocyanaat
616. Trans-1,4-dichloorbuteen
617. Trinitroanisol
618. Tri (Cyclohexyl) methylstannyl-1,2,4-triazool
619. Tri (Cyclohexyl) stannyl-1H-1-triazool
620. Triaminotrinitrobenzeen
621. Triamfos
622. Triazofos

623. Tribroomfenol 2, 4, 6
624. Trichloor-naftaleen
625. Trichloorchloormethylsilaan
626. Trichlooracetylchloride
627. Trichloordichloorfenylsilaan
628. Trichloorethylsilaan
629. Trichloorethyleen
630. Trichloormethaansulfenylchloride
631. Trichloronaat
632. Trichloorfenol 2, 3, 6
633. Trichloorfenol 2, 4, 5
634. Trichloorfenylsilaan
635. Trichloorfon
636. Triethoxysilaan
637. Triëthylamine
638. Triethyleenmelamine
639. Trimethylchloorsilaan
640. Trimethylpropaanfosfiet
641. Trimethyltinchloride
642. Trinitro-aniline
643. Trinitro benzeen
644. Trinitrobenzoëzuur
645. Trinitrofenetool
646. Trinitro-m-kresol
647. Trinitrotolueen
648. Tri-orthocresylfosfaat
649. Trifenyltinchloride
650. Tris (2-chloorethyl) amine
651. Terpentijn
652. Uranium en zijn verbindingen
653. Valino mycine
654. Vanadiumpentoxide
655. Vinylacetaatmonomeer
656. Vinylbromide
657. Vinylchloride
658. Vinylcyclohexaandioxide
659. Vinylfluoride
660. Vinyl norborneen
661. Vinyltolueen
662. Vinyledeenchloride
663. Warfarine
664. Warfarine natrium
665. Xyleendichloride
666. Xylidine
667. Zinkdichloorpentanitril
668. Zinkfosfide
669. Zr poeder, Zr tetrachloride

Schema XI - Geïsoleerde opslag op andere installaties dan die vallen onder Schema XIII

(a) De hieronder vermelde drempelhoeveelheden hebben betrekking op elke installatie of groep installaties die tot dezelfde gebruiker behoren en waarbij de afstand tussen de installaties niet voldoende is om onder voorzienbare omstandigheden een verergering van de gevaren van zware ongevallen te voorkomen. Deze drempelhoeveelheden zijn in ieder geval van toepassing op elke groep van installaties behorende tot dezelfde gebruiker indien de afstand tussen de installaties minder dan 500 meter bedraagt.
(b) Bij het bepalen van de drempelhoeveelheid van een gevaarlijke chemische stof bij een geïsoleerde opslag, moet ook rekening worden gehouden met elke gevaarlijke chemische stof die: -
(i) in dat deel van een pijpleiding onder de controle van de gebruiker die controle heeft over de locatie, dat zich binnen 500 meter van die locatie bevindt en daarmee is verbonden;
(ii) op ​​elke andere locatie onder de controle van dezelfde gebruiker waarvan een deel van de begrenzing zich binnen 500 meter van de genoemde locatie bevindt; en
(iii) in een voertuig, vaartuig, vliegtuig of hovercraft, onder de controle van dezelfde bezetter dat wordt gebruikt voor opslagdoeleinden, hetzij op de locatie, hetzij binnen 500 meter daarvan;
maar er wordt geen rekening gehouden met enige gevaarlijke chemische stof die zich in een voertuig, vaartuig, vliegtuig of hovercraft bevindt en die wordt gebruikt voor het vervoer ervan.

S. Nee.

Chemie

Drempelhoeveelheden (ton)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Acrylonitril 

350

5,000

2.

Ammoniak atmosferisch 

60

600

 

                   Pressurized 

1000

5000

3.

Ammoniumnitraat (a) 

350

2,500

4.

Meststoffen op basis van ammoniumnitraat (b) 

1,250

10,000

5.

Chloor

10

25

6.

Ontvlambare gassen zoals gedefinieerd in bijlage

X, paragraaf (b) (i) 

 

50

300

7.

Zeer licht ontvlambare vloeistoffen zoals gedefinieerd in bijlage X, paragraaf (b) (ii)

 

5000

50,000

8.

Vloeibare zuurstof 

200

2000

9.

Natriumchloraat 

25

250

10.

Zwaveldioxide 

20

500

11.

Zwaveltrioxide

15

100

S. Nee.

Chemie

Drempelhoeveelheden (ton)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

12.

Carbonylchloride

0.750

0.750

13.

Waterstofsulfide

5

50

14.

Waterstoffluoride

5

50

15.

Waterstofcyanide

5

50

16.

Koolstofdisulfide

20

200

17.

Broom

50

500

18.

Ethyleenoxide

5

50

19.

Propyleenoxide

5

50

20.

2-propenal (acroleïne) 

20

200

21.

Broommethaan (methylbromide)

20

200

22.

Methylisocyanaat

0.150

0.150

23.

Tetraethyllood of tetramethyllood

5

50

24.

1,2 dibroomethaan (ethyleendibromide)

5

50

25.

Waterstofchloride (vloeibaar gas)

25

250

26.

Difenylmethaan-diisocyanaat (MDI)

20

200

27.

Tolueendiisocyanaat (TDI)

10

100

28.

Zeer licht ontvlambare vloeistoffen zoals gedefinieerd in bijlage X, paragraaf (b) (iii) 

7,000

7,000

29.

Licht ontvlambare vloeistoffen zoals gedefinieerd in

Schema X, paragraaf (b) (iv)

10,000

10,000

30.

Ontvlambare vloeistoffen zoals gedefinieerd in bijlage

X, paragraaf (b) (v)

 

15,000

1,00,000

(a) Dit geldt voor ammoniumnitraat en mengsels van ammoniumnitraat waarbij het stikstofgehalte afgeleid van het ammoniumnitraat meer dan 28 gewichtsprocent bedraagt ​​en voor waterige oplossingen van ammoniumnitraat waarbij de ammoniumnitraatconcentratie hoger is dan 90 procent per gewicht. gewicht.
(b) Dit is van toepassing op enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en op samengestelde meststoffen waarvan het stikstofgehalte afgeleid van het ammoniumnitraat hoger is dan 28 gewichtsprocent (een samengestelde meststof bevat ammoniumnitraat samen met fosfaat en / of potas).

Schema XII - Lijst van gevaarlijke chemicaliën voor toepassing van hoofdstuk IV

(a) De hieronder vermelde hoeveelheden hebben betrekking op elke installatie of groep installaties die tot dezelfde gebruiker behoren en waarbij de afstand tussen de installaties niet voldoende is om onder voorzienbare omstandigheden een verergering van de gevaren van zware ongevallen te voorkomen. Deze grootheden zijn in ieder geval van toepassing op elke groep installaties van dezelfde gebruiker indien de afstand tussen de installaties kleiner is dan 500 meter.
(b) Bij het bepalen van de drempelhoeveelheid van een gevaarlijke chemische stof in een industriële installatie, moet ook rekening worden gehouden met alle gevaarlijke chemische stoffen die: -
(i) in dat deel van een pijpleiding onder de controle van de gebruiker controle hebben over de locatie, die zich binnen 500 meter van die locatie bevindt en daarmee is verbonden;
(ii) op ​​elke andere locatie onder de controle van dezelfde gebruiker waarvan een deel van de begrenzing zich binnen 500 meter van de genoemde locatie bevindt; en
(iii) in elk voertuig, vaartuig, vliegtuig of hovercraft onder de controle van dezelfde bezetter dat wordt gebruikt voor opslagdoeleinden, hetzij op de locatie, hetzij binnen 500 meter daarvan;
maar er zal geen rekening worden gehouden met enige gevaarlijke chemische stof die zich in een voertuig, vaartuig, vliegtuig of hovercraft bevindt dat wordt gebruikt voor het transport ervan.

Deel -I. Named Chemicals

S.

Nr.

Chemie

Drempelhoeveelheid

 

 

CAS

Telefoon Nummer 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Groep 1-giftige stoffen

 

1.

aldicarb

100 kg

 

116-06-3

2.

4-Aminodifenyl

1 kg

 

92-67-1

3.

amiton

1 kg

 

78-53-5

4.

Anabasine

100 kg

 

494-52-0

5.

Arseinkpentoxide, arseen (V) zuur en zouten

500 kg

 

1303-28-2

6.

Arseentrioxide, arseen (III) zuur en zouten

100 kg

 

1327-53-3

7.

Arsine (arseenhydride)

10 kg

 

7784-42-1

8.

Azinfos-ethyl

100 kg

 

2642-71-9

9.

Azinfos-methyl

100 kg

 

86-50-0

10.

benzidine

1 kg

 

92-87-5

11.

Benzidinezouten

1 kg

 

117-61-3

12.

Beryllium (poeders, verbindingen)

10 kg

 

7440-41-7

13.

Bis (2-chloorethyl) sulfide

1 kg

 

505-60-2

 

S.

Nr.

Chemie

Drempelhoeveelheid

 

 

CAS

Telefoon Nummer 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

14.

Bis (chloormethyl) ether

1 kg

 

542-88-1

15.

Carbofuraan

100 kg

 

1563-66-2

16.

Carbofenothion

100 kg

 

786-19-6

17.

Chloorfenvinfos

100 kg

 

470-90-6

18.

4- (chloorformyl) morfoline

1 kg

 

15159-40-7

19.

Chloormethylmethylether

1 kg

 

107-30-2

20.

Kobalt (metaal, oxide, carbonaten, sulfiden, als poeders)

1 t

 

 

21.

Crimidine

100 kg

 

535-89-7

22.

cyanthoaat

100 kg

 

3734-95-0

23.

Cycloeximide

100 kg

 

66-81-9

24.

Demeton

100 kg

 

8065-48-3

25.

Dialifos

100 kg

 

10311-84-9

26.

OO-Diethyl-S-ethylsulfinylmethyl

Fosforothiaat

100 kg

 

2588-05-8

27.

OO-Diethyl-S-ethylsulfonylmethylfosforothiaat

100 kg

 

2588-06-9

28.

OO-Diethyl-S-ethylthiomethyl

Fosforothioaat

100 kg

 

2600-69-3

29.

OO-Diethyl S-isoprofylthiomethyl fosforodithioaat

100 kg

 

78-52-4

30.

OO-diethyl S-isopropylthiomethyl

Fosforodithioaat

100 kg

 

3309-68-0

31.

Dimfox

100 kg

 

115-26-4

32.

Dimethylcarbamoylchloride

   1 kg

 

79-44-7

33.

Dimethylnitrosamine

   1 kg

 

62-75-9

34.

Dimethylfosforamidocynzuur 

   1 t

 

77-81-6

35.

Diphacinon

100 kg

 

82-66-6

36.

disulfoton

100 kg

 

298-04-4

37.

EPN

100 kg

 

2104-64-5

38.

Ethion

100 kg

 

563-12-2

39

fensulfothion

100 kg

 

115-90-2

40.

Fluenetil

100 kg

 

4301-50-2

41.

Fluorazijnzuur

   1 kg 

 

144-49-0

42.

Fluorazijnzuur, zouten

   1 kg

 

 

43.

Fluorazijnzuur, esters

   1 kg

 

 

44.

Fluorazijnzuur, amiden 

   1 kg

 

 

45.

4-fluoroboterzuur

   1 kg

 

462-23-7

 

S.

Nr.

Chemie

Drempelhoeveelheid

 

 

CAS

Telefoon Nummer 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

46.

4-Fluorboterzuur, zouten 

   1 kg

 

 

47.

4-fluoroboterzuur, esters

   1 kg

 

 

48.

4-Fluorboterzuur, amiden

   1 kg

 

 

49.

4-fluoroboterzuur

   1 kg

 

37759-72-1

50.

4-Fluorocrotonzuur, zouten

   1 kg

 

 

51.

4-Fluorocrotonzuur, esters

   1 kg

 

 

52.

4-Fluorocrotonzuur, amiden

   1 kg

 

 

53.

4-fluor-2-hydroxyboterzuur, amiden 

   1 kg

 

 

54.

4-fluor-2-hydroxyboterzuur, zouten 

   1 kg

 

69780-81-0

55.

Esters van 4-fluor-2-hydroxyboterzuur 

   1 kg

 

 

57.

Glycolonitril (Hydroxyacetonitril)

100 kg

 

107-16-4

58.

1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzo-p-dioxine 

100 kg

 

194-8-74-3

59.

Hexamethylfosforamide

   1 kg 

 

680-31-9

60.

Waterstofselenide

  10 kg

 

7783-07-5

61.

isobzan

100 kg

 

297-78-9

62.

Isodrin

100 kg

 

465-73-6

63.

juglone

(5-Hydroxynaphithaleen 1,4 dion)

100 kg

 

481-39-0

64.

4,4-methyleenbis (2-chloorniline) 

 10 kg

 

101-14-4

65.

 Methylisocynaat

150 kg

150 kg

624-83-9

66.

Mevinfos

100 kg

 

7786-34-7

67.

2-naftylamine

   1 kg

 

91-59-8

68.

2-nikkel (metaal, oxiden, carbonaten), sulfiden, als krachten)

   1 t

 

 

69.

Nikkel-tetracarbonyl

 10 kg

 

13463-39-3

70.

zuurstofdisulfoton

100 kg

 

2497-07-6

71.

Zuurstofdifluoride 

 10 kg

 

7783-41-7

72.

Paraoxon (diethyl-4-nitrofenylfosfaat)

100 kg 

 

311-45-5

73.

Parathion

100 kg 

 

56-38-2

74.

Parathion-methyl

100 kg

 

298-00-0

75.

Pentaboraan

100 kg

 

19624-22-7

76.

phoraat

100 kg

 

298-02-2

77.

Fosacetim

100 kg

 

4104-14-7

78.

Fosgeen (carbonylchloride)

750 kg

750 kg

75-44-5

79.

Fosfamidon

100 kg

 

13171-21-6

80.

Fosfine (waterstoffosfide)

100 kg

 

7803-51-2

81.

Promurit (1- (3,4 dichloorfenyl) -3-

100 kg

 

5836-73-7

 

S.

Nr.

Chemie

Drempelhoeveelheid

 

 

CAS

Telefoon Nummer 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

triazenthiocarboxamide)

 

 

 

82.

1,3-propaansulton

   1 kg

 

1120-71-4

83.

1-Propen-2-chloor-1,3dioldiacetaat

 10 kg

 

10118-72-6

84.

Pyrazoxon

100 kg

 

108-34-9

85.

Seleniumhexafluoride

 10 kg

 

7783-79-1

86.

Natriumseleniet

100 kg

 

10102-18-8

87.

Stibine (antimoonhydride)

100 kg

 

7803-52-3

88.

Sulfotep

100 kg

 

3689-24-5

89.

Zwaveldichloride

   1 t

 

10545-99-0

90.

Telluriumhexafluoride

100 kg

 

7783-80-4

91.

TEPP

100 kg

 

107-49-3

92.

2,3,7,8, -Tetrachloordibenzo-p-dioxine

(TCDD)

   1 kg

 

 1746-01-6

93.

Tetramethyleendisulfotetramine

   1 kg

 

80-12-6

94.

thionazine 

100 kg

 

297-97-2

95.

Tirpate (2,4-dimethyl-1,3-dithiolaan-2-carboxaldehyde

O-methylcarbamoyloxim)

100 kg

 

26419-73-8

96.

Trichloormethaansulfonylchloride 

100 kg

 

594-42-3

97.

1-Tri(cyclohexyl)stannyl 1H-1,2,4-

triazool

100 kg

 

41083-11-8

98.

Triethyleen melamine

 10 kg

 

51-18-3

99.

Warfarine

100 kg

 

81-81-2

Groep-2 giftige stoffen

100

Aceton cyaanhydrine (2-cyaanpropaan-

2-ol 

200 t

 

75-86-5

101

Acroleïne (2-propenaal)

  20 t

200t

107-02-8

102

Acrylonitril

 20 t

200t

107-13-1

103

Allylalcohol (Propen-1-ol)

200 t

 

107-18-6

104

Allylamine

200 t

 

107-11-9

105

ammonia

 50 t

500t

7664-41-7

106

Broom

 40 t

  500t

7726-95-6

107

Koolstofdisulfide

 20 t

200t

75-15-0

108

Chloor

 10 t

25t

7782-50-5

109

Diphneyl methaan di-isocynaat (MDI) 

 20 t

200t

101-68-8

110

   Ethyleendibromide (1,2-

Dibroomethaan) 

 5 t

50t

106-93-4

111

Ethyleenimine

5 t

 

151-56-4

 

S.

Nr.

Chemie

Drempelhoeveelheid

 

 

CAS

Telefoon Nummer 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

112

Formaldehyde (concentratie <90%) 

5 t

50t

50-00-0

113

Waterstofchloride (vloeibaar gas) 

25 t

250t

7647-01-0

114

Waterstofcyanide

5 t

20t

74-90-8

115

Waterstoffluoride

5 t

50t

7664-39-3

116

Waterstofsulfide

5 t

50t

7783-06-4

117

Methylbromide (broommethaan) 

20 t

  200 t

74-83-9

118

Stikstofoxiden 

50 t

 

10024-97-2

119

Propyleenimine

50 t

 

75-55-8

120

Zwaveldioxide

20 t

250t

7446-09-5

121

Zwaveltrioxide

15 t

75t

7446-11-9

122

Tetraethyl-lood 

5 t  

200t

78-00-2

123

Tetra-methyllood

5 t

100t

75-74-1

124

Tolueen-di-isocynaat (TDI)

10 t

 

100 t

584-84-9

Groep-3 zeer reactieve stoffen

125

Acetyleen (ethyn)

5 t

 

74-86-2

126

een. Ammoniumnitraat (1) 

b. Ammoniumnitraat in de vorm van kunstmest (2)

350t 

1250 t

2500t

10,000 t

6484-52-2

127

  2,2 Bis (tert-butylperoxy) butaan)

(concentratie> 70%)

5 t

 

2167-23-9

128

1-Bis (tert-butylperoxy) cyclohexaan

(concentratie> 80%)

5 t

 

3006-86-8

129

tert-Butyle proxyacetaat (concentratie

≤70%) 

5 t

 

107-71-1

130

  tert-Butyle-peroxyisobutyraat

(concentratie> 80%)

5 t

 

109-13-7

131

Tert-Butyl-peroxy-isopropylcarbonaat

(concentratie ≥80%)

5 t

 

2372-21-6

132

Tert-Butylperoxymaletaat

(concentratie ≥80%) 

5 t

 

1931-62-0

133

Tert-Butylperoxypivalaat

(concentratie ≥77%) 

50 t

 

927-07-1

134

Dibenzylperoxydicarbonaat

(concentratie ≥90%) 

5 t

 

2144-45-8

135

Di-sec-butylperoxydicarbonaat

(concentratie ≥80%)

5 t

 

19910-65-7

136

Diethylperoxydicarbonaat

(concentratie ≥30%)

50 t

 

14666-78-5

 

S.

Nr.

Chemie

Drempelhoeveelheid

 

 

CAS

Telefoon Nummer 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

137

2,2-dihydroperoxypropaan

(concentratie ≥30%)

5 t

 

2614-76-08

138

di-isobutyrlperoxide (concentratie ≥50%)

50 t

 

3437-84-1

139

Di-n-propylperoxydicarbonaat

(concentratie ≥80%)

5 t

 

16066-38-9

140

Ethyleenoxide

5 t

50 t

75-21-8

141

Ethyl nitraat

50 t

 

625-58-1

142

3,3,6,6,9,9 hexamethyl - 1,2,4 5-tert oxacycloxonaan (concentratie ≥75%)

50 t

 

22397-33-7

143

Waterstof 

2 t

50 t

1333-74-0

144

Vloeibare zuurstof

200 t

2000t

7782-44-7

145

Methylethylketonperoxide

(concentratie ≥60%)

5 t

 

1338-23-4

146

     Methylisobutylketonperoxide

(concentratie ≥60%)

50 t

 

37206-20-5

147

Perazijnzuur

(concentratie ≥60%)

50 t

 

79-21-0

148

Propyleenoxide

5 t

50t

 

149

Natriumchloraat 

25 t

250 t

Groep 4 - Explosieve stoffen

150

Bariumazide

1

[100]kg

 

 

151

Bis (2,4,6-trinitrofenyl) amine

50 t

 

152

Chlorotrinitro benzeen

50 t

 

153

Cellulose nitraat

(bevat 12.6% stikstof)

50 t

 

154

Cyclotetramethyleen teranitramine 

50 t

 

 

155

Cyclotrimethyleen trinitramine

50 t

 

156

Diazodinitrofenol

10 t

 

157

Diethyleenglycol dinitraat

10 t

 

158

Dinitrofenol, zouten

50 t 

 

159

Enthyleenglycoldinitraat

10 t

 

160

1-Gyanyl-4-nitrosaminoguanyl-1-tetrazeen

100 kg

 

161

2, 2, 4, 4, 6, 6, -: hexanitrostilbeen

50 t

 

20062-22-0 

162

Hydrazine nitraat

50 t

 

13464-97-6 

163

Leid azide 

100 kg

 

13424-46-9 

164

  Loodstijlen (lood 2,4,6-

50 t

 

15245-44-0 

S.

Nr.

Chemie

Drempelhoeveelheid

 

 

CAS

Telefoon Nummer  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

trinitroresorcinoxide)

 

 

 

165

Kwik fulimineert

10 t 

 

628-86-4

166

N-methyl-N, 2,4,6-tetranitroaniline 

50 t

 

479-45-8

167

nitroglycerine

10 t

10t

55-63-0

168

Pentaerythritol tetranitraat 

50 t

 

78-11-5

169

Picrinezuur, (2,3,6-trinitrofenol)

50 t 

 

88-89-1

170

Natriumpicramaat

50 t

 

831-52-7    

171

Styphninezuur

(2,4,6-trinitroresorcinol)

50 t

 

82-71-3

 

172

1,3,5-Triamino-2,4,6-Trinitrobezeen

50 t

 

3058-38-6

173

Trinitroaniline

50 t

 

26952-42-1

174

2,4,6-trinitroanisol

50 t

 

606-35-9

175

Trinitrobenzeen

50 t

 

99-35-4

176

Trinitrobenzoëzuur

50 t

 

35860-50-5

129-66-8

177

Trinitrocresol

50 t

 

28905-71-7

178

2,4,6-trinitrofenetool

50 t

 

4732-14-3

179

2,4,6-trinitrotolueen

50 t

50 t

118-96-7

Deel II. Klassen van stoffen zoals gedefinieerd in deel I, schema X en niet specifiek genoemd in deel I van dit schema

S.

Nr.

Chemie

Drempelhoeveelheid (ton)

 

 

Groep 5 - Ontvlambare stoffen

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Ontvlambare gassen

15t

200t

2.

Zeer licht ontvlambare vloeistoffen 

1000t

5000t

3.

Zeer licht ontvlambare vloeistoffen 

1500t

10000t

4.

Licht ontvlambare vloeistoffen die onder druk vloeibaar blijven

25t

200t

5.

Licht ontvlambare vloeistoffen

2500t

20000t

6.

Ontvlambare vloeistoffen

5000t

50000t

(1) Dit geldt voor ammoniumnitraat en mengsels van ammoniumnitraat waarbij het stikstofgehalte afgeleid van het ammoniumnitraat meer dan 28 gewichtsprocent bedraagt ​​en voor waterige oplossingen van ammoniumnitraat waar de ammoniumnitraatconcentratie hoger is dan 90 gewichtsprocent.
(2) Dit was van toepassing op enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en op samengestelde meststoffen waarvan het stikstofgehalte afgeleid van het ammoniumnitraat hoger is dan 28 gewichtsprocent (een samengestelde meststof bevat ammoniumnitraat samen met fosfaat en / of potas).

Schema XIII - Industriële installaties

1. Installatie voor de productie, verwerking of behandeling van organische of anorganische chemicaliën die hiervoor worden gebruikt, onder meer:
(a) Alkylering
(b) Aminering door ammonolyse
(c) Carbonylering
(d) Condensatie
(e) Dehydrogenering
(f) Verestering
(g) Halogenering en vervaardiging van halogenen
(h) Hydrogenering
(i) Hydrolyse
(j) Oxidatie
(k) Polymerisatie
(l) Sulfonering
(m) Ontzwaveling, vervaardiging en omzetting van zwavelhoudende verbindingen
(n) Nitratie en vervaardiging van stikstofhoudende verbindingen
(o) Vervaardiging van fosforhoudende verbindingen
(p) Formulering van pesticiden en farmaceutische producten
(q) Destillatie
(r) Extractie
(s) Oplossing
(t) Mengen
2. Installatie voor destillatie, raffinage of andere verwerking van aardolie of aardolieproducten.
3. Installaties voor het geheel of gedeeltelijk verwijderen van vaste of vloeibare stoffen door verbranding of chemische ontleding. Te ondernemen stappen voor herstelmaatregelen
4. Installaties voor de productie, verwerking, gebruik of behandeling van energiegassen, bijvoorbeeld vloeibaar petroleumgas, vloeibaar aardgas, vervangend aardgas.
5. Installatie voor de droge distillatie van steenkool of bruinkool.
6. Installaties voor de productie van metalen of niet-metalen door middel van een nat proces of door middel van elektrische energie of een ander soortgelijk proces.

Schema XIV - Informatie die door de bewoner moet worden verstrekt

1. De naam, contactgegevens en adres van de bewoner

Deel I

Subdeel A
Rapport op te leveren voor de aanmelding van de industriële activiteit

1. Het volledige postadres van de locatie waar de industriële activiteit zal worden uitgeoefend.
2. Het gebied van het terrein waarop de melding betrekking heeft en van het aangrenzende terrein waarmee rekening moet worden gehouden.
3. De datum waarop de bedrijfsactiviteit naar verwachting zal aanvangen, of, indien deze reeds is aangevangen, een daartoe strekkende verklaring.
4. De naam, fysische toestand en maximale hoeveelheid van gevaarlijke chemicaliën die mogelijk op de site aanwezig zijn.
5. Organisatiestructuur, namelijk een organisatieschema opgesteld voor de voorgestelde industriële activiteit en om de veiligheid te waarborgen.
6. Beschrijving van de industriële activiteit, namelijk:
een. constructie ontwerp
b. beschermingszones explosiebeveiliging, scheidingsafstanden
c. toegankelijkheid van plant

d. maximaal aantal personen dat op de locatie werkt en in het bijzonder van die personen die aan het gevaar zijn blootgesteld
e. stroomschema
7. Informatie met betrekking tot de site
namelijk-
een. een kaart van de site en het omliggende gebied op een schaal die groot genoeg is om alle kenmerken weer te geven die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van het gevaar of risico dat aan de site is verbonden
b. bevolkingsverdeling in de omgeving
c. een schaalplan van de locatie met de locatie en hoeveelheden van alle belangrijke inventarissen van de gevaarlijke chemicaliën
d. een beschrijving van het proces of de opslag waarbij de gevaarlijke chemicaliën betrokken zijn en een indicatie van de omstandigheden waaronder deze gewoonlijk worden bewaard
e. het maximale aantal personen dat waarschijnlijk op het terrein aanwezig is en in het bijzonder van die personen die aan het gevaar zijn blootgesteld.

8. De regeling voor het opleiden van werknemers en het onderhouden van de uitrusting die nodig is om de veiligheid van dergelijke werknemers te waarborgen.

Subdeel B
Op te nemen gegevens betreffende pijpleiding

1. Het volledige postadres van de plaats
een. van waaruit de pijplijnactiviteit wordt aangestuurd,
b. waar de pijplijn begint,
c. waar de pijpleiding eindigt
2. Een kaart waarop de route van de pijpleidingen is weergegeven op een schaal van niet minder dan 1: 4,00,000.
3. De datum waarop verwacht wordt dat de aan te melden activiteit zal aanvangen, of, indien deze reeds is aangevangen, een verklaring daarover.
4. De totale lengte van de pijpleiding, de diameter en de normale bedrijfsdruk en de naam en de maximale hoeveelheid die mogelijk in de pijpleiding staat van gevaarlijke chemicaliën waarvoor melding wordt gedaan.

Part II
Informatie die moet worden verstrekt in een veiligheidsrapport

1. De naam en het adres van de persoon die de informatie verstrekt.
2. Beschrijving van de processen, namelijk -
a) technisch doel van de industriële activiteit,
(b) basisprincipes van het technologische proces,
(c) proces- en veiligheidsgerelateerde gegevens voor de afzonderlijke procesfasen,
(d) procesbeschrijving,
(e) Veiligheidgerelateerde soorten voorzieningen.
3. Beschrijving van de gevaarlijke chemicaliën, namelijk -
a) chemische stoffen (hoeveelheden, stofgegevens, veiligheidsgerelateerde gegevens, toxicologische gegevens en drempelwaarden),
b) de vorm waarin de chemische stof kan voorkomen of waarin deze kan worden omgezet in geval van abnormale omstandigheden,
(c) de zuiverheidsgraad van de gevaarlijke chemische stof.
4. Informatie over de voorlopige gevarenanalyse, namelijk:
(a) gevaren,
(b) soorten ongevallen
(c) systeemelementen of gebeurtenissen die tot een zwaar ongeval kunnen leiden,

(d) veiligheidsrelevante componenten.
5. Beschrijving van onder meer veiligheidsrelevante eenheden:
(a) speciale ontwerpcriteria,
(b) bedieningselementen en alarmen,
(c) speciale ontlastingssystemen,
(d) snelwerkende kleppen,
(e) verzameltanks / storttank,
(f) sprinklerinstallatie,
(g) brandbestrijding enz.
6. Informatie over de gevarenbeoordeling, namelijk:
(a) identificatie van gevaren,
(b) de oorzaak van zware ongevallen,
(c) beoordeling van gevaren op basis van hun frequentie,
(d) beoordeling van de gevolgen van ongevallen,
(e) veiligheidssystemen,
(f) bekende ongevalsgeschiedenis.
7. Beschrijving van informatie of organisatiesystemen die worden gebruikt om de industriële activiteit veilig uit te voeren, namelijk:
(a) onderhouds- en inspectieschema's,
(b) richtlijnen voor de opleiding van personeel,
(c) toewijzing en delegatie van verantwoordelijkheid voor de veiligheid van fabrieken,
(d) implementatie van een veiligheidsprocedure.

van werknemers met een waarschijnlijkheid van gevaarlijke blootstelling en waarschijnlijke gezondheidsresultaten na evaluatie en beoordeling van de gevaren.
8. Informatie over de beoordeling van de gevolgen van zware ongevallen, namelijk:
a) beoordeling van het mogelijke vrijkomen van gevaarlijke chemicaliën of energie,
(b) mogelijke verspreiding van vrijgekomen chemische stof,
(c) beoordeling van de effecten van de lozingen (grootte van het getroffen gebied, gezondheidseffecten, materiële schade)
(d) Blootstellingsscenario opgesteld in geval van lekkage, uitval van verontreinigende stoffen en waarschijnlijke nadelige gezondheidseffecten met een plan om de blootgestelde bevolking op te volgen.
9. Informatie over de beperking van zware ongevallen, namelijk -
(a) brandweer,
(b) alarmsystemen,
(c) noodplan met een organisatiesysteem dat wordt gebruikt om de noodsituatie te bestrijden, het alarm en de communicatieregels, richtlijnen voor het bestrijden van de noodsituatie, informatie over gevaarlijke chemicaliën, voorbeelden van mogelijke opeenvolgingen van ongevallen,
(d) coördinatie met de District Emergency Authority en haar off-site noodplan,
e) kennisgeving van de aard en omvang van het gevaar in geval van een ongeval,
(f) antidota in het geval van het vrijkomen van een gevaarlijke chemische stof.

Deel - III
Details die moeten worden verstrekt in het noodplan op locatie

1. Naam en adres van de persoon die de informatie verstrekt.
2. Sleutelpersoneel van de organisatie en verantwoordelijkheden die aan hen zijn toegewezen in geval van nood
3. Externe organisatie indien betrokken bij assistentie tijdens noodsituaties op locatie:
(a) Type ongevallen
(b) Verantwoordelijkheid toegewezen
4. Details van de verbindingsregeling tussen de organisaties.
5. Informatie over de voorlopige gevarenanalyse:
(a) Type ongevallen
(b) Systeemelementen of gebeurtenissen die tot een zwaar ongeval kunnen leiden

(c) Gevaren
(d) Veiligheidsrelevante componenten
(e) Te ondernemen stappen voor corrigerende maatregelen
6. Details over de site:
(a) Locatie van gevaarlijke stoffen
(b) Zetel van sleutelpersoneel
(c) Meldkamer voor noodgevallen
7. Beschrijving van gevaarlijke chemicaliën op de fabriekslocatie:
a) Chemicaliën (hoeveelheden en toxicologische gegevens)
(b) Transformatie, indien aanwezig, die zou kunnen plaatsvinden
(c) Zuiverheid van gevaarlijke chemicaliën.
8. Waarschijnlijke gevaren voor de plant.
9. Maak een opsomming van de effecten van:
(i) Stress en belasting veroorzaakt tijdens normaal gebruik:
(ii) Brand en explosie binnen de installatie en, indien aanwezig, van brand en explosie buiten.
10. Details over:
(i) Waarschuwings-, alarm- en veiligheids- en beveiligingssystemen.
(ii) Alarm- en gevarenbeheersingsplannen in overeenstemming met rampenbeheersing en gevarenbeheersingsplanning, waarbij de nodige technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen worden gewaarborgd.
(iii) Betrouwbare meetinstrumenten, regeleenheden en onderhoud van dergelijke apparatuur.

(iv) Voorzorgsmaatregelen bij het ontwerpen van de fundering en dragende delen van het gebouw.
(v) Continu toezicht op operaties.
(vi) Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden volgens de algemeen erkende regels van goede technische praktijken.
11. Details van communicatiefaciliteiten die beschikbaar zijn tijdens een noodsituatie en die nodig zijn voor een noodsituatie buiten de locatie.
12. Details van brandbestrijding en andere beschikbare faciliteiten en die nodig zijn voor een noodsituatie buiten de locatie.
13. Details van de beschikbare eerste hulp en ziekenhuisdiensten en de geschiktheid ervan.

Schema XV - Details die moeten worden verstrekt in het off-site noodplan

1. De soorten ongevallen en vrijkomen waarmee rekening moet worden gehouden.
2. Betrokken organisaties, inclusief sleutelfiguren en verantwoordelijkheden en onderlinge verbindingsregelingen.
3. Informatie over de locatie, inclusief waarschijnlijke locaties van gevaarlijke stoffen, personeel en meldkamers voor noodgevallen.
4. Technische informatie zoals chemische en fysische eigenschappen en gevaren van de stoffen en plant.
5. Identificeer de faciliteiten en transportroutes.
6. Contactpersoon voor verder advies bv. Meteorologische informatie, vervoer, tijdelijk voedsel en onderdak, eerste hulp en ziekenhuisdiensten, water- en landbouwautoriteiten.
7. Communicatieverbindingen, waaronder telefoons, radio's en standby-methoden.
8. Speciale uitrusting inclusief brandbestrijdingsmiddelen, schadebeperking en reparatieartikelen.
9. Details van de procedures voor respons in noodsituaties.
10. Breng het publiek op de hoogte.
11. Evacuatieregelingen.
12. Regelingen voor de omgang met de pers en andere media-belangen
13. Opruimen op langere termijn.

Bijlage XVI - Te verstrekken informatie met betrekking tot de melding van een chemisch ongeval

1. Algemene gegevens
(a) Naam van de locatie van het zware chemische ongeval
(b) Naam, contactgegevens en adres van de bewoner
(c) (i) Registratienummer
(ii) Licentienummer (zoals kan zijn toegekend onder elke status die van toepassing is op de site, bijvoorbeeld de Factories Act)
(d) (i) Aard van de industriële activiteit
2. Type zwaar ongeval
(a) Explosie
(b) Vuur
(c) Emissie van gevaarlijke stoffen
(d) Andere
3. Uitgestoten stof (fen)
4. Beschrijving van het zware ongeval
(a) Datum, ploegendienst en uur van het ongeval
(b) Afdeling / sectie en exacte plaats waar
het ongeval vond plaats
(c) Het proces / de bewerking die wordt uitgevoerd in het
Afdeling / sectie waar het ongeval heeft plaatsgevonden.
(d) de omstandigheden van het ongeval en
de betrokken gevaarlijke stof
5. Oorzaken van het zware ongeval.
(a) Bekend (te specificeren)
(b) Niet bekend
(c) Informatie zal zo spoedig mogelijk worden verstrekt
6. Volgorde van de gebeurtenis in chronologische volgorde, inclusief informatie verstrekt aan autoriteiten / publiek enz.
7. Aard en omvang van de schade
(a) Slachtoffers binnen de inrichting
1) gedood
2) Gewond
3) Vergiftigd
4) Personen die aan het zware ongeval zijn blootgesteld
5) materiaal beschadigd

6) gevaar is nog steeds aanwezig
7) gevaar bestaat niet meer.
(b) Slachtoffers buiten de inrichting.
1) gedood
2) Gewond
3) Vergiftigd
4) Personen die aan het zware ongeval zijn blootgesteld
5) Materiaal beschadigd
6) Schade aan het milieu
7) Het gevaar is nog steeds aanwezig
8) Het gevaar bestaat niet meer
8. Beschikbare gegevens om de gevolgen van het ongeval voor mens en milieu te beoordelen.
9. Noodmaatregelen die zijn genomen en voorgenomen maatregelen om de kortetermijneffecten van het ongeval te verzachten.
10. Reeds genomen of geplande maatregelen
(a) om de gevolgen van het ongeval op middellange of lange termijn te verzachten
(b) om herhaling van soortgelijk zwaar ongeval te voorkomen
(c) alle andere relevante informatie.

Schema XVII - Informatie in etikettering

Een prioritaire stof in een verpakking moet voorzien zijn van een etiket met de volgende elementen:
1. De naam, het adres en het telefoonnummer van de fabrikant, importeur of downstreamgebruiker
2. De nominale hoeveelheid (met een nauwkeurigheid van +/- 5%) van de prioritaire stof of gevaarlijke chemische stof in een concentratie van meer dan 0.1% (w / w) in de verpakking die beschikbaar is voor het grote publiek, tenzij deze hoeveelheid elders op het pakket
3. Product-ID's
4. Gevarenpictogrammen waar van toepassing
5. Signaalwoorden, indien van toepassing
6. Gevarenaanduidingen, indien van toepassing,
7. Passende veiligheidsaanbevelingen, indien van toepassing
8. Een sectie, indien van toepassing
9. IN-nummer zoals toegewezen door de divisie
(Alle informatie moet in overeenstemming zijn met de achtste herziening van de UN-GHS-classificatie)

Schema XVIII - Formaat van certificaten

Deel A - Kennisgevingscertificaat

Kennisgevingscertificaat 

uitgegeven onder Regel 8 van de chemicaliën (management- en veiligheidsregels), 20xx

Naam van de melder:

Naam van de stof:

Chemische samenstelling van de stof:

Tonnageband waaronder de stof valt:

Kennisgevingsnummer:

Meldingsdatum: 

Opmerkingen:

 

Uitgegeven door

Hoofd Chemical Regulatory Division Petroleum and Explosives Safety Organization

Deel B - Kentekenbewijs

Registratie certificaat 

uitgegeven onder Regel 10 van de chemicaliën (management- en veiligheidsregels), 20xx

Naam van de registrant:

Naam van de stof:

Chemische samenstelling van de stof:

Tonnageband waaronder de stof valt:

Kennisgevingsnummer:

Registratie nummer:

Registratie datum:

Opmerkingen:

Uitgegeven door hoofd van de Chemical Regulatory Division 

Schema XIX - verschuldigde vergoedingen en boetes

1. Vergoedingen voor kennisgevers en registranten volgens de algemene regels (Rs. '000)

S.

Nr.

Regel

 

Bedrag te betalen door MSME's 

Bedrag te betalen door alle andere entiteiten

1.  

8 (5)

Kennisgeving per hoeveelheidsklasse

1-10 TPA

10

25

10-100 TPA 

30

75

100-1000 TPA

80

200

> 1000 TPA

250

600

2.  

10 (10)

Registratie per hoeveelheidsklasse

1-10 TPA

15

37

10-100 TPA 

45

112

100-1000 TPA

120

300

> 1000 TPA

375

900

3.  

16 (5)

Verzoek om autorisatie voor het gebruik van een aan beperkingen onderworpen stof

1000

1000

4.  

17 (3)

Verzoek om vertrouwelijkheid

5

100

5.  

19 (4)

Beroep indienen

10

100

2. Vergoedingen voor het bijwerken van de hoeveelheidsklasse in kennisgevingen en registraties (Rs. ‟000)

S.

Nr.

Regel

 

 

Bedrag te betalen door MSME's 

Bedrag te betalen door alle andere entiteiten

1

8 (5)

.

Tonnage bijwerken

band binnen

Kennisgeving 

Van 1-10 TPA tot

10-100 TPA

20

50

Van 1-10 TPA tot

100-1000 TPA

70

175

Van 1-10 TPA tot

> 1000 TPA

240

575

Van 10-100 TPA tot 100-1000 TPA

50

125

Van 10 - 100 TPA tot> 1000 TPA

220

525

Van 100 - 1000 TPA tot> 1000 TPA

170

400

3. Vergoedingen voor gezamenlijke registratie per registrant (Rs. "000)

S.

Nr.

Regel

Tonnageband

Bedrag te betalen door MSME's 

Bedrag te betalen door alle andere entiteiten

1.  

10 (10)

1-10 TPA

10

25

10-100 TPA 

30

75

100-1000 TPA

80

200

> 1000 TPA

250

600

4. Zitgeld voor leden van het Wetenschappelijk Comité en het Risicobeoordelingscomité (Rs. „000)

S. Nee

Regel 

Bedrag per dag

1.

4 (7)

10

5. Boetes (Rs. „000)

S.

Nee

Regel 

Tonnageband

Boete op te leggen voor elke dag van overtreding

1.

35 (1) en (2)

1-1000 TPA

25

2.

35 (1) en (2)

> 1000 TPA

50

Vertalen »