ค่าธรรมเนียม BIS

โครงสร้างค่าธรรมเนียมรัฐบาล BIS

Name โครงการ 1 - ISI โครงการ 2 - CRS
คอนเทนต์ ·ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ไม่สามารถคืนเงินได้): 1000 / - INR

·ค่าเยี่ยมชมพิเศษ: 7000 / - ต่อคนต่อวัน

·ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ: ตามความเหมาะสม

·ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี: 1000 / - INR

·ค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุ (ไม่สามารถคืนเงินได้) 1000 / -

·ค่าธรรมเนียมการทำเครื่องหมาย: ตามความเหมาะสม

·การรวม: 5000 / - INR
·ให้: 62540 ต่อรายงานการทดสอบ

·การรวม: 35400 ต่อรายงานการทดสอบ

·การต่ออายุ: ตัวแปรตามจำนวนปีระหว่าง 2 ถึง 5 ที่ใช้การต่ออายุ
แปลภาษา»