รายงานประจำปี

รายงานประจำปีใช้กับสารที่ได้รับแจ้งและขึ้นทะเบียนทั้งหมด รายงานควรมีปริมาณสารที่วางในดินแดนอินเดียในปีปฏิทินก่อนหน้าและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส่งในเวลาที่แจ้ง สิ่งนี้ควรทำก่อนวันที่ 29th ก.พ. / 1st มีนาคมของทุกปีปฏิทิน

แปล»