Phí BIS

Cơ cấu phí của Chính phủ BIS

Họ tên Sơ đồ 1 - ISI Sơ đồ 2 - CRS
Nội dung · Phí đăng ký (không hoàn lại): 1000 / - INR

· Phí thăm quan đặc biệt: 7000 / người / ngày

· Phí kiểm tra: nếu có

· Phí cấp giấy phép hàng năm: 1000 / - INR

· Phí đăng ký gia hạn (không hoàn lại) 1000 / -

· Phí đánh dấu: nếu có

· Bao gồm: 5000 / - INR
· Cấp: 62540 cho mỗi báo cáo thử nghiệm

· Bao gồm: 35400 cho mỗi báo cáo thử nghiệm

· Gia hạn: Thay đổi dựa trên số năm từ 2 đến 5 mà Gia hạn được áp dụng.
Dịch "