Báo cáo hàng năm

Một báo cáo hàng năm áp dụng cho tất cả các chất được thông báo và đăng ký. Báo cáo phải bao gồm số lượng chất được đặt tại Lãnh thổ Ấn Độ trong năm dương lịch trước đó và những thay đổi của thông tin được gửi tại thời điểm thông báo. Việc này nên được thực hiện trước ngày 29th Tháng 1/XNUMXst Tháng XNUMX của mỗi năm dương lịch.

Dịch "