Bảng dữ liệu an toàn (SDS)

Theo CMSR, tất cả Thông báo của Chất / Chất trung gian được liệt kê trong Lịch II hoặc một Hóa chất độc hại được yêu cầu duy trì và gửi Bảng dữ liệu an toàn (SDS) cập nhật theo định dạng được nêu trong Lịch trình IX và chia sẻ SDS với Người dùng Hạ lưu của Chất.

Tất cả các nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất một Điều, trong đó một Chất hoặc một Chất trung gian được liệt kê trong Lịch II có mặt trong Điều này ở trên với nồng độ 1.0% trọng lượng (w / w), cũng sẽ duy trì và nộp một SDS cập nhật như đã viết ở trên.

Người thông báo và người dùng hạ lưu sẽ cập nhật SDS bất cứ khi nào có thông tin mới về các mối nguy hiểm.

Dịch "